Drukuj

Prowadzę działalność gospodarczą w lokalu, który stanowi wspólność majątkową moją i męża. Część pomieszczeń tego lokalu wynajmuję na podstawie umowy najmu. Z tytułu prowadzonej działalności oraz osiągania przychodów z najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w tym samym miesjscu co moja działalność, odprowadzam podatek (opodatkowana jestem na zasadach ogólnych). Ja i mąż posiadamy także lokal użytkowy, który w żaden sposób nie jest związany z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą. Wynajmuję go na podstawie umowy najmu. Mając na uwadze powyższe, zwracam się z zapytaniem: Czy wynajmując lokal użytkowy - nie związany z prowadzoną przeze mnie działalnością, mogę skorzystać z opodatkowania wpływów z tego tytułu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 19 stycznia 2004 r. (data wpływu do Urzędu 20 stycznia 2004 r.), działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. informuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami z działalności gospodarczej, są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, oraz z innych umów o podobnym charakterze składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ponadto art. 6 ust. 1a w/w ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, iż opodatkowniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2 - 2b ustawy o podatku dochodowym.

W świetle w/cyt. przepisów dopuszczalna jest sytuacja, iż wynajem nieruchomości stanowiącej składnik majątku prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej będzie opodatkowany na zasadach ogólnych, przy jednoczesnym opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dochodów z wynajmu innych nieruchomości stanowiących Pani (małżeńską) własność nie związanych z działalnością gospodarczą.

Podobne interpretacje: