Drukuj

Mamy z żoną wspólność majatkową. Posiadam działkę budowlaną, na której zamierzam wybudować garaże z przeznaczeniem na wynajem. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi prawo rozliczania się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z najmu garaży. Podkreślić należy, iż na moją rzecz - żona zrzekłaby się przychodu z najmu.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 13 stycznia 2004r. uzupełnione w dniu 28-01-2001r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że:

Stosownie do art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1183). opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody osób fizycznych nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 8,5% i 20% od nadwyżki przychodu przekraczającej równowartość 4 tys. euro (art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit. a cyt.ustawy).

Jak wynika z powyższego unormowania przychody uzyskiwane z tyt. najmu mogą być opodatkowane w formie ryczałtu.

A zatem odpowiadając wprost na zadane przez Pana pytania, podatek dochodowy może być opłacany zarówno przez Pana, jak i przez żonę: - w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)

W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych- pisemne oświadczenie należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika- nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego – w przypadku kontynuowania działalności - do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu - w przypadku osób, które rozpoczynają taką działalność w ciągu roku podatkowego. (art. 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)

Małżonkowie między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągający przychody z najmu mogą opodatkować całość przychodu przez jednego z nich – pod warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, pisemnego oświadczenia– nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego – w przypadku kontynuowania działalności– w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w przypadku osób, które rozpoczynają taką działalność w trakcie roku podatkowego. Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zajęte przez Urząd stanowisko j.w. - jest zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi.

Podobne interpretacje: