Drukuj

Czy wkład wycofany z Kasy Mieszkaniowej po zakończeniu okresu oszczędzania może zostać przeznaczony na spłatę pożyczki mieszkaniowej zaciągniętej w zakładzie pracy ?

W nawiązaniu do naszego pisma, znak: OG-005/34/04/PDII/415-19/04 z dnia 12.03.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zalecił sprostowanie udzielonej odpowiedzi.

W związku z powyższym niniejszym pismem Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach prostuje udzieloną odpowiedź.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2002 roku stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Zasady gromadzenia oszczędności i udzielania kredytów kontraktowych reguluje ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.).

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez zawarcie umowy o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową - do przechowywania oszczędności i udzielenia po upływie tego okresu, z zastrzeżeniem art. 12 i 13, długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. celami mieszkaniowymi, o których mowa w ust. 1, są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy:
1) nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,
2) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
3) remont domu albo lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania,
4) spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3,
5) nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Określony w umowie okres systematycznego oszczędzania nie może być, z zastrzeżeniem ust. 2, krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia pierwszej wpłaty na rachunek oszczędnościowo-kredytowy w kasie mieszkaniowej - art. 10 ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 2, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem, gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę - do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Z pisma wynika, iż podatniczce wraz z mężem z dniem 31.12.2004 r. kończy się trzyletni okres oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Wypłata środków z kasy mieszkaniowej nastąpi na początku 2005 r. Podatnicy ze środków zgromadzonych na rachunku w banku prowadzącym kasę mieszkaniową mają zamiar dokonać spłaty kredytu zaciągniętego w 2002 r. z funduszu mieszkaniowego w zakładzie pracy żony na zakup lokalu mieszkalnego od spółdzielni mieszkaniowej.

Podatnicy, którzy zawarli umowę o systematyczne gromadzenie oszczędności z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową, zobowiązani są, po upływie zadeklarowanego w umowie okresu oszczędzania, wycofane środki wydatkować na realizację własnych celów mieszkaniowych. Cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, na które mogą być przeznaczone środki wycofane z kasy wymienione zostały enumeratywnie w art. 8 ust. 2 tej ustawy. Katalog wynikający z tego przepisu jest zamknięty i nie zawiera spłaty pożyczki zaciągniętej w zakładzie pracy.

W związku z powyższym wydatkowanie środków wycofanych z kasy mieszkaniowej na spłatę pożyczki z zakładu pracy spowoduje utratę prawa do ulgi na systematyczne oszczędzanie i konieczność jej zwrócenia.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: