Drukuj

W dniu 23.06.2004 r. Zespół Szkół jako zakład pracy działając na podstawie art. 36 par.1 pkt 2 w związku z art.32 par.1 pkt 3 Kodeksu pracy wypowiedział pracownikowi umowę o pracę. Jako przyczynę wypowiedzenia niniejszej umowy wskazano zmiany organizacyjne Szkoły wynikające z zatwierdzonego arkusza organizacyjnego pracowników administracyjno-obsługowych (zmniejszenie zatrudnienia). Rozwiązując umowę o pracę zakład pracy poinformował, iż zgodnie z art. 10 ust.1 w związku z art.8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz.U. Nr 90, poz.844 ze zm.) pracownikowi zostanie wypłacona odprawa pieniężna w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Czy od w/w odprawy pieniężnej zakład pracy jest obowiązany jako płatnik pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.08.2004 r. Nr ZS 5. DG.1579/2004 (wpływ do tut. organu w dniu 05.08.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odprawy przysługującej pracownikowi Zespołu Szkół nr ... w ..., w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach działając na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z przepisami art.21 ust. 1 pkt. 3 lit b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 926 z późn.zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników .

Z treści wniesionego przez Zespół Szkół nr ... w ... zapytania, jak również przedłożonych w dniu 16.08.2004 r. (na wezwanie US.XIII-415/25/wz./04 z dnia 11.08.2004 r.) dodatkowych dokumentów wynika iż, Zespół Szkół nr ... w ... rozwiązał umowę o pracę (zawartą w dniu 03.02.2003r.) z pracownikiem pełniącym obowiązki referenta d/s administracyjno-gospodarczych na podstawie przepisów art. 36 § 1 pkt 2 oraz związku z art. 32 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94). W myśl w/w przepisów każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę i jeżeli pracownik zatrudniony był na czas nieokreślony przez co najmniej 6 miesięcy u jednego pracodawcy – okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

Jak wynika z treści zapytania i przedłożonych dokumentów przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę były zmiany organizacyjne szkoły wynikające z zatwierdzonego arkusza organizacyjnego pracowników administracyjno-obsługowych (zmniejszenie zatrudnienia). Z pisma wynika także, iż pracownikowi zostanie naliczona odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia tj. 2.304 zł brutto.

W niniejszej sprawie Zespół Szkół Nr ... w ... jako pracodawca zastosował przepisy art.10 ust.1 w związku z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U.N r 90, poz. 844 ze zm.). Tym samym, w myśl w/w przepisów do rozwiązania umowy doszło „...z przyczyn niedotyczących pracownika...”.

Zgodnie z przepisami art. 9 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.” Lista zwolnień przedmiotowym zwartych w art. 21, 52, i 52a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wydane w 2004 r. i mające zastosowane do dochodów osiągniętych w b.r. nie obejmują tego rodzaju świadczeń. Jak wskazano wyżej, zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust.1 pkt 3 lit. b) nie obejmuje odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zgodnie z przepisami art.12 ust.1 ustawy o podatku dochodowym „Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne... a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona...”. W świetle w/w przepisów przychody pracowników tj. odprawy wypłacone w związku z likwidacją stanowisk na podstawie powołanych wyżej przepisów należy uważać za przychody ze stosunku pracy podlegające opodatkowaniu.

Zespół Szkół nr ... w ..., dokonując wypłaty jako płatnik tego rodzaju świadczeń obowiązany jest obliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazać kwoty pobranych zaliczek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania płatnika, przesyłając równocześnie deklarację PIT-4 (art.31, art.32 ust.2 i art.38 ust.1 ustawy o podatku dochodowym). Jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych ustał w ciągu roku, płatnicy są obowiązani sporządzić imienną informację wg ustalonego wzoru (PIT-11/8B) i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy wg miejsca zamieszkania podatnika w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka (art. 39 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Reasumując, tutejszy organ podatkowy podziela stanowisko Zespołu Szkół nr ... w ..., iż w przedstawionym stanie faktycznym wypłata pracownikowi odprawy pieniężnej zrodzi obowiązek opodatkowania jej podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: