Interpretacje w temacie: Szczególne zasady ustalania dochodu

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Szczególne zasady ustalania dochodu

Pierwszy Urząd Skarbowy Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku zapytaniem z dnia 03.07.2003 r.: „Czy koszty uzyskania przychodów przypadające na każdego ze wspólników spółki cywilnej, bez względu na postanowienia umowy spółki muszą być proporcjonalne do jego udziału w zysku, czy też użycie pr ...

Od dnia 2004-01-01 zaprzestałem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, która do tego wykonywana była w formie działalności prowadzonej na imię obojga małżonków. Działalność w tym samym zakresie prowadzona jest nadal, lecz samodzielnie przez drugiego współmałżonka, który we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wymieniony był jako pierwsza osoba (obecnie we wpisie wymieniona jest wyłącznie on). Czy opisana zmiana powoduje konieczność sporządzenia tzw. remanentu likwidacyjnego i ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Zdaniem podatnika zmiana działalności wykonywanej na imię obojga małżonków na działalność wykonywaną przez jednego z nich - przewidziana w art. 22g ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest tożsama z likwidacją działalności o której mowa w art. 24 ust. 3 tej ustawy. W związku z tym nie zachodzi potrzeba sporządzenia remanentu likwidacyjnego i wyliczania dochodu od wartości ujętych w nim składników majątkowych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie odpowiadając na Pana pytanie zawarte w piśmie z dnia 12.01.2004 r. (data stempla pocztowego), działając zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia: Małżonkowie mogą prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, w tym także na imię obojga, p ...

Czy momentem, w którym powstaje obowiązek podatkowy spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie: dzień zawarcia umowy zbycia akcji w celu ich umorzenia, dzień, w którym nastąpi skutek rozporządzający umowy, czyli przejście na Spółkę prawa własności akcji, dzień, w którym akcjonariusz otrzyma zapłatę za akcje.

Odpowiadając na pismo z dnia 13.01.2004r. (data wpływu 14.01.2004r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje, że w opisanej przez Spółkę sytuacji zastosowanie mają przepisy: ar ...

Prowadzę działalność gospodarczą samodzielnie i jestem podatnikiem VAT niekorzystającym ze zwolnienia. Prowadzę również działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, w której posiadam 98% udziałów, a 2% posiada moja mama. Z uwagi na znacznie utrudnione wykonywanie obowiązków wspólnika względem spółki (znaczna odległość miejsca prowadzenia działalności od miejsca zamieszkania wspólniczki, podeszły wiek, ogólny stan zdrowia), co godzi w prawidłowość zarządzania majątkiem, podjęliśmy decyzję o darowiźnie całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC prowadzonego przez spółkę na moją rzecz. Na mocy jednej umowy darowizny otrzymałbym od spółki wszystkie składniki majątku należące do jej majątku oraz przejąłbym wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa, w tym zatrudnienie wszystkich pracowników. W szczególności przejąłbym wszystkie składniki majątku trwałego ( środki trwałe i wyposażenie), towary handlowe, należności i zobowiązania, w tym obciążenia, umowy gospodarcze, w tym umowy najmu, a także firmę (spółka jawna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów). W związku z powyższym jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce oraz na mnie w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 16.01.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1007 roku –Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 roku ze zm.) 1) PODATEK VAT. Spółka jawna, będąca podatnikiem podatku VAT, na mocy umowy darowizny zbywa na rzecz jednego udz ...

Czy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu sprzedaż składników majątku o wartości nie przekraczającej 1.500 zł, uprzednio zaliczonych (bezpośrednio) do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: a)środ ...

Czy inwalida III grupy ma prawo odliczenia od dochodu wydatku poniesionego w 2003r. na zakup sprzetu rehabilitacyjnego?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku (...), stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. W myśl art. 26 ust. 7 a pkt. 3 ...

Czy mając uznaną przez lekarza orzecznika ZUS częściową niezdolność do pracy na okres trwały, spowodowaną stanem narządu ruchu, podatnik ma prawo do odliczenia od dochodu wydatku poniesionego w 2003r. za pobyt na leczeniu sanatoryjnym?

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 26 ust. 7a pkt 6 w związku z ust. 7d i 7f ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), podstawę do obliczania podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. wydatków za pobyt na leczeniu sanatoryjnym. Warunkiem odliczenia ww. wydatku jest posiadanie przez osobę, której wydatek dotyczy m.in.: ...

Czy osoba posiadajaca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2003r. na zakup gorsetu dla amazonek (po operacji piersi) i sprzętu gospodarstwa domowego pracującego na parę, który pozwala oszczędzać spuchniętą i bolącą rękę (zgodnie z zaleceniami lekarzy)?

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 roku ze zm.),w brzmieniu obowiazujacym w 2003 r., podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 2 ...

Czy w trakcie 2004r. możliwe jest ustalanie dochodu z działalności gospodarczej stanowiącego podstawę obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem różnic remanentowych.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, zobowiązany do rozliczania się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów zwrócił się z zapytaniem o możliwość ustalania dochodu z działalności gospodarczej stanowiącego podstawę obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie 2004r. z uwzględnieniem różnic remanentowych. Ponadto zwrócił z ...

Czy będąc opodatkowanym na zasadach ogólnych podatnik może rozliczać się według skali podatkowej, uwzględniając faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów.

Z treści przepisu art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updof wynika, iż dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane według skali podatkowej na zasadach określonych w art. 27. W świetle art. 24 ust. 2 u ...

Generowanie strony w 23 ms