Interpretacje w temacie: Wykaz zasad

Ścieżka aktualnego tematu

Podmiotowość prawnopodatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej mają wyłącznie wspólnicy. Dochody ze sprzedaży środków trwałych spółki cywilnej po jej rozwiązaniu podlegają opodatkowaniu jako dochody z działalności gospodarczej.

W zaskarżonym przez Ministra Sprawiedliwości wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie z dnia 8 września 1999 r. uwzględnione zostały następujące ustalenia: Jolanta i Wiesław B. w 1995 r. (do dnia 16 marca) prowadzili działalność gospodarczą w ramach 4-osobowej spółki cywilnej "K.". O likwidacji tej działalności z dniem 16 marca 1995 r. podatnicy zawiadomili urząd ...

Wykaz zasad

W związku z pismem z dnia 26.02.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) może Pan odpisywać w koszty wartość materiałów i towarów w momencie ich zakupu lu ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zamierza pan dokonać sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej, budynkach i budowlach dwóm osobom (prawdopodobnie po 1/3). Nastę ...

Dotyczy skutków podatkowych w związku z wystąpieniem z 5 osobowej spółki jawnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych prowadzącej księgi handlowe.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 listopada 2003 r. (wpływ do Urzędu 28 listopada 2003 r.) informuję co następuje. Jak wynika z treści zapytania zamierza Pan wystąpić z 5 osobowej spółki jawnej, opodatkowanej na zasadach ogólnych prowadzącej księgi handlowe. Po wystąpieniu z tej ...

Czy zakup towarów (materiałów) oraz inne koszty można ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w jednej pozycji (zbiorczym zapisem) przenosząc dane z ewidencji zakupu prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 listopada 2003 r. (wpływ do Urzędu 8 grudnia 2003 r.), informuję co następuje. Wnosi Pani o udzielenie informacji, czy zakup towarów (materiałów) oraz inne koszty można ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w jednej pozycji ( ...

Czy w związku z planowaną procedurą łączenia spółek posiadane lub otrzymane przez pracowników po połączeniu udziały spowodują u tych pracowników powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych - a jeżeli tak to w którym momencie?

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.02.2004 r. (wpłynęło do Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dnia 13.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08. ...

Prowadziłam firmę wraz z mężem w zakresie handlu (udział po 50%). Z dniem 31.01.2004r. odeszłam z firmy i mąż sam będzie ją prowadził. Czy towary wykazane w remanencie (pozostające nadal w firmie) podlegają opodatkowaniu jako remanent likwidacyjny.

W związku ze złożonym dnia 25.02.2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uzupełnionym w dniu 09.03.2004r. dotyczącym prawidłowości rozliczenia w zakresie podatku dochodowego prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonków prowadzących wspólnie firmę rodzinną, w przypadku odejścia z firmy j ...

Czy pokrycie strat kapitałem zapasowym, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników, spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z postanowieniami art. 191 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 ze zm.) - wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art 192-197. Z powyższego zatem wynika, iż umowa ...

Wykaz zasad

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. organu podatkowego dnia 6.02.2004 r. w sprawie wyjaśnienia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych różnicy majątku wynikającej z bilansu na dzień odejścia wspólników spółki jawnej a wartością zbywczą majątku spółki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu w cel zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organ ...

- dotyczy zasad amortyzacji środków trwałych jak również zasad dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 lutego 2004 r. o udzielenie informacji dot. zasad amortyzacji środków trwałych jak również zasad dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku działając w oparciu o przepisy art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. ...

Generowanie strony w 50 ms