Drukuj

nabycie akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego na preferencyjnych warunkach przez uczestników programu w części finansowanej przez pracodawcę – skutkuje powstaniem przychodów ze stosunku pracy po stronie pracowników. Natomiast u pracowników spółek zależnych skutkuje powstaniem przychodu z innych źródeł w wysokości wartości upustu, czyli różnicy pomiędzy wartością rynkową akcji z dnia ich nabycia a odpłatnością ponoszoną przez pracowników spółki i pracowników spółek zależnych. W konsekwencji na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika zgodnie z treścią ww. art. 31 i 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.08.2009 r. (data wpływu 07.09.2009 r.) oraz pismach uzupełniających braki formalne (data nadania 17.09.2009 r., 04.11.2009 r. i 03.12.2009 r., data wpływu 21.09.2009 r., 06.11.2009 r. i 07.12.2009) na wezwanie Nr IPPB2/415-554/09-2/MK z dnia 11.09.2009 r. (data nadania 14.09.2009 r., data doręczenia 16.09.2009 r.), Nr IPPB2/415-554/09-4/MK z dnia 29.10.2009 r. (data nadania 29.10.2009 r., data doręczenia 03.11.2009 r.) i Nr IPPB2/415-554/09-6/MK z dnia 27.11.2009 r. (data nadania 30.11.2009 r., data doręczenia 02.12.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu przychodu do opodatkowania z tytułu zbycia akcji Spółki po preferencyjnej cenie u pracowników spółki i pracowników spółek zależnych oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.09.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu przychodu do opodatkowania z tytułu zbycia akcji Spółki po preferencyjnej cenie u pracowników spółki i pracowników spółek zależnych oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.

Pismami z dnia 11.09.2009 r. Nr IPPB2/415-554/09-2/MK oraz z dnia 29.10.2009 r. Nr IPPB2/415-554/09-4/MK Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez przesłanie dokumentu z którego wynika sposób reprezentacji Spółki w zakresie oświadczania woli i podpisywania dokumentów, dla osób które przedmiotowy wniosek podpisały. Wezwania skutecznie doręczono w dniu 16.09.2009 r. oraz w dniu 03.11.2009 r., natomiast w dniu 21.09.2009 r. oraz w dniu 06.11.2009 r.(w terminie) przesłano brakujące dokumenty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

W celu zwiększenia motywacji pracowników, E. SA. (zwany dalej Spółką) podjął decyzję o utworzeniu trzyletniego pracowniczego programu motywacyjnego (zwanego dalej PPM). Zgodnie z założeniami PPM pracownicy kadry kierowniczej Grupy E (z wyłączeniem członków Zarządu), czyli pracownicy Spółki i spółek zależnych, otrzymają możliwość zakupu akcji Spółki po cenie preferencyjnej w wysokości 11 zł za każdą akcję, przy czym cena preferencyjna jest niższa od aktualnej wartości rynkowej akcji Spółki. Wprowadzenie PPM nastąpiło na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Łączna suma akcji, które zostaną zaoferowane osobom uprawnionym w latach 2009 - 2011 nie przekroczy 150.000 akcji (co jest równe 1,19% ogółu akcji Spółki). W celu realizacji programu, Spółka zaoferuje do 50.000 akcji rocznie, które zostaną uprzednio skupione na rynku regulowanym w ramach utworzonego kapitału rezerwowego. Zasady oraz ilość akcji przyznawanych określonym pracownikom oparte zostaną o szczegółowe założenia PPM, które mają zostać opracowane przez Zarząd Spółki. Czynniki warunkujące przyznanie akcji będą miały charakter uznaniowy i będą odzwierciedlały m.in. pozycję pracownika w Grupie oraz udział w osiąganych wynikach. Zgodnie z założeniami planowany jest 4 - miesięczny okres liczony od momentu faktycznego otrzymania akcji, w ciągu, którego pracownicy nie będą mogli ich zbyć.

W związku z opisanym stanem faktycznym, Spółka powzięła wątpliwości dotyczące konsekwencji podatkowych przedmiotowej transakcji w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanym dalej podatkiem PIT.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 27.11.2009 r. Nr IPPB2/415-554/09-6/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

  • czy nabyte przez pracowników Spółki i Spółek zależnych akcje w ramach pracowniczego programu motywacyjnego będą akcjami nowej emisji...Braki uzupełniono prawidłowo w wyznaczonym terminie. W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Akcje nabywane przez pracowników Spółki oraz Spółek zależnych nie będą pochodziły z nowej emisji. Akcje zostały skupione przez Spółkę z rynku regulowanego i są to akcje poprzedniej emisji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zbycie przez Spółkę jej własnych akcji pracownikom oraz pracownikom ze spółek zależnych grupy E., po cenie preferencyjnej w ramach PPM, spowoduje powstanie u tych osób w tym momencie (momencie zakupu akcji od Spółki) przychodu do opodatkowania podatkiem PIT, równego różnicy pomiędzy wartością rynkową akcji, a preferencyjną ceną ich sprzedaży tym pracownikom, biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka skupiła te akcje na rynku regulowanym tylko w celu ich późniejszej sprzedaży tymże osobom (pracownikom Spółki i pracownikom ze spółek zależnych grupy E) i czy Spółka ma w związku z tym jakieś obowiązki w sferze podatku PIT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka jest przekonana, iż sprzedaż własnych akcji pracownikom oraz pracownikom ze spółek zależnych grupy E, po cenie preferencyjnej w ramach PPM, nie spowoduje powstania u tych osób, w tym momencie (momencie zakupu akcji od Spółki), przychodu do opodatkowania podatkiem PIT, równego różnicy pomiędzy ceną rynkową akcji a ceną preferencyjną, jaką zapłacili za akcje pracownicy (żadnego innego oczywiście także nie).

Taki wniosek wynika wprost z treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który to przepis ma następujące brzmienie „Dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie, nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji; zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji”.

Przepis ten jednoznacznie wskazuje (druga jego część), iż nadwyżka pomiędzy wartością rynkową akcji zakupionych przez osoby uprawnione do ich zakupu na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki (pracownicy Spółki i pracownicy ze spółek zależnych grupy E są podmiotami uprawnionymi do tego zakupu akcji), a wydatkami poniesionymi przez osoby uprawnione do ich zakupu na ten zakup, nie podlega opodatkowaniu w momencie zakupu tych akcji - ponieważ nie powstaje w tym momencie przychód do opodatkowania podatkiem PIT.

W sytuacji Spółki, skoro:

  1. PPM jest uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki kreującą, prawo do zakupu akcji, przez pracowników Spółki oraz pracowników ze spółek zależnych grupy E, po cenach preferencyjnych,
  2. Spółka nabywa własne akcje wyłącznie w celu ich późniejszej odsprzedaży swoim pracownikom, oraz pracownikom ze spółek zależnych grupy E,
  3. Spółka jest ze swej istoty emitentem własnych akcji,

to nadwyżka między wartością rynkową akcji zakupionych przez pracowników Spółki, oraz pracowników spółek zależnych z grupy E nad ceną zakupu tych akcji, nie jest dla tych osób przychodem do opodatkowania podatkiem PIT. Nie powoduje to żadnych skutków w tym podatku, w tym momencie. Dopiero ewentualna sprzedaż przez pracowników tych akcji Spółki wywoła u nich obowiązek zapłaty podatku w wysokości 19%, od dochodu będącego różnicą pomiędzy ceną zbycia akcji a kwotą ich nabycia (czyli ceną preferencyjną zakupu). Dlatego też Spółka:

  1. nie wystąpi tutaj w charakterze płatnika podatku PIT (w odniesieniu do własnych pracowników), oraz
  2. nie będzie zobligowana do sporządzenia informacji PIT-8C w odniesieniu do akcji sprzedawanych preferencyjnie pracownikom innych spółek zależnych grupy E.

Taki wniosek jest logiczną konsekwencją braku dochodu do opodatkowania dla wskazanych kategorii osób (tylko gdy występuje dochód do opodatkowania Spółka musi pełnić rolę płatnika, czyli pobierać podatek, oraz sporządzać PIT-8C, w sytuacji gdy podatku nie pobiera).

Zaprezentowane przez Spółkę stanowisko znajduje uzasadnienie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładem jest tu interpretacja Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2007 r. (1471/DPF/415/101/06/PP). We wskazanej interpretacji organ podatkowy udzielił odpowiedzi na zapytanie podatnika o rozliczenie pracowników banku, którzy objęli akcje po preferencyjnej cenie. Plan akcyjny skierowany był do kadry menedżerskiej, a także do pozostałych zatrudnionych. Osoba, która przystąpiła do planu akcyjnego (w przypadku Spółki odpowiednikiem tego planu akcyjnego jest PPM), miała objąć - na podstawie uchwały walnego zgromadzenia - akcje nowej emisji po cenie równej ich wartości księgowej - Cena ta (wartość księgowa) była niższa niż wartość rynkowa. W związku z tym Bank miał wątpliwości takie same jak w przypadku Spółki.

W swojej interpretacji Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdził jednoznacznie „przyznanie pracownikom akcji w pracowniczym planie akcyjnym nie powoduje powstania u nich przychodu w dacie realizacji praw wynikających z planu akcyjnego. Przychód powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji”.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uzasadniał swoją decyzję następująco „Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tożsamy z momentem ich nabycia bez względu na jego formę. Cecha, papierów wartościowych jest bowiem to, że generują dochód w przyszłości - w postaci dywidendy, czy też - w razie ich sprzedaży - w postaci różnicy między uzyskaną kwotą a kosztami poniesionymi na nabycie. Potwierdza to art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Tak więc pracownik uzyska dopiero przychód w momencie sprzedaży akcji i opodatkuje go odrębnie - jako przychód z kapitałów pieniężnych”.

Spółka stwierdza, że w momencie nabycia akcji przez pracowników Spółki i pracowników ze spółek zależnych grupy E, po cenie preferencyjnej w ramach PPM, nie powstaje dla tych osób przychód do opodatkowania podatkiem PIT, równy różnicy pomiędzy ceną rynkową a preferencyjną ceną sprzedaży tych akcji. Przychód taki powstanie dopiero w momencie faktycznego zbycia tych akcji. Dlatego na Spółce nie będą ciążyć żadne obowiązki.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione w art. 12 ust. 1 ww. ustawy kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia, a więc każda forma przysporzenia majątkowego (tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna) mająca swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy, a zatem, wszystko co pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy – o ile nie stanowi wymienionego w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodu zwolnionego od podatku lub dochodu, od którego został zaniechany pobór podatku na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa – podlega opodatkowaniu ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach (art. 20 ust. 1 ww. ustawy).

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b (art. 12 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie ust. 2a tego artykułu wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
  4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W myśl natomiast art. 11 ust. 2b ww. ustawy jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

W świetle powyższego, za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym świadczenia częściowo odpłatne otrzymane przez podatnika.

W myśl jednak art. 24 ust. 11 cytowanej ustawy o podatku dochodowym, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie, nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji; zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Sens tego przepisu jest taki, iż przy spełnieniu określonych warunków nadwyżka w postaci różnicy pomiędzy wartością rynkową a wydatkami na objęcie akcji nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia akcji (moment opodatkowania tej nadwyżki następuje dopiero przy zbyciu akcji, o czym z kolei traktuje przepis ust. 12 tego artykułu).

Zasada określona w art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. „przesunięcia momentu opodatkowania wspomnianej nadwyżki” nie obowiązuje jednak w przypadku, gdy objęcie akcji nie nastąpiło na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników, a objęte akcje nie są akcjami nowej emisji.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że pracownicy Wnioskodawcy (spółki akcyjnej) oraz pracownicy ze spółek zależnych grupy E w ramach programu motywacyjnego otrzymają możliwość zakupu akcji Spółki (uprzednio skupionych przez Spółkę na rynku regulowanym na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki) po preferencyjnej cenie. Akcje, które pracownicy zakupią w przedmiotowej sprawie są akcjami starej emisji, tj. znajdującymi się już w obrocie, co oznacza iż zastosowania nie znajdzie art. 24 ust. 11 ww. ustawy.

Tym samym po stronie osób otrzymujących akcje niewątpliwie będzie miało miejsce przysporzenie majątkowe. Aby bowiem czerpać korzyści z akcji osoby te musiałyby nabyć akcje za określoną cenę, a w związku z preferencyjnym nabyciem tych akcji nie poniosą wydatków w takiej wysokości.

Uwzględniając zatem powyższe okoliczności faktyczne i prawne, nabycie akcji pracowniczych po preferencyjnej cenie przez pracowników Wnioskodawcy, wywołuje skutek podatkowy w postaci uzyskania przychodu. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ten odpowiada różnicy pomiędzy wartością rynkową otrzymanych akcji, a odpłatnością poniesioną przez pracowników.

Ponieważ w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego koszty nabycia na rynku regulowanym własnych akcji poprzedniej emisji poniesie Spółka w konsekwencji, różnica pomiędzy wartością rynkową akcji a ich preferencyjną ceną nabycia będzie stanowiła przychód w momencie nabycia, który należy zaliczyć w odniesieniu do pracowników Wnioskodawcy do przychodów ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ww. ustawy

W konsekwencji na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z ww. tytułu przez pracowników.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Na podstawie art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niedobrany lub pobrany a nie wpłacony.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl przepisów art. 31 ww. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Natomiast w stosunku do osób nie będących pracownikami Wnioskodawcy tj. pracownikom spółek zależnych grupy E, różnica pomiędzy wartością rynkową akcji a ich preferencyjną ceną nabycia będzie stanowiła przychód w momencie nabycia, który należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 , art. 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zatem pracownikom spółek zależnych grupy E, którzy nabędą akcje Spółki po preferencyjnej cenie Wnioskodawca winien wystawić informacje PIT-8C, w których wykaże kwotę będącą różnicą pomiędzy wartością rynkową akcji a ich ceną nabycia (ceną preferencyjną) podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W rozpatrywanej sprawie obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownika i pracowników spółek zależnych akcji (w części otrzymanej nieodpłatnie).

Reasumując nabycie akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego na preferencyjnych warunkach przez uczestników programu w części finansowanej przez pracodawcę – skutkuje powstaniem przychodów ze stosunku pracy po stronie pracowników. Natomiast u pracowników spółek zależnych skutkuje powstaniem przychodu z innych źródeł w wysokości wartości upustu, czyli różnicy pomiędzy wartością rynkową akcji z dnia ich nabycia a odpłatnością ponoszoną przez pracowników spółki i pracowników spółek zależnych. W konsekwencji na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika zgodnie z treścią ww. art. 31 i 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Spółkę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, iż orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące.

W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: