Drukuj

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym do osób fizycznych podlega sprzedaż samochodu osobowego: - po miesiącu od dnia zakupu za cenę nabycia, - po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym miał miejsce zakup?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

  • Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że:
  • w roku 2001 zakupiła Pani samochód osobowy, który następnie sprzedała Pani po miesiącu od dnia zakupu za cenę nabycia - nie wystąpił dochód ze sprzedaży,
  • w roku 2002 zakupiła Pani drugi samochód, który sprzedała Pani po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym miał miejsce zakup.

Zdaniem Pani, w obu przypadkach nie było obowiązku zapłaty podatku.

  • W przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie mają przepisy:
  • art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), który stanowi, iż jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust.2 innych rzeczy ( w tym również rzeczy ruchomej ), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie,
  • art. 24 ust. 6 - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż dochodem ze sprzedaży rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

W świetle powyższego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.W pierwszym przypadku dot. sprzedaży samochodu przed upływem pół roku od dnia nabycia - dochód nie wystąpił.W drugim przypadku, sprzedaż samochodu miała miejsce po upływie pół roku od dnia nabycia - w sytuacji tej nie wystąpił przychód podlegający opodatkowaniu.

Podobne interpretacje: