Drukuj

Czy otrzymane świadczenia z własnej polisy ubezpieczeniowej należy wykazać w zeznaniu podatkowym i opodatkować?

W związku ze śmiercią męża wnioskodawca uzyskał z PZU Życie S.A. świadczenie z tytułu własnej polisy ubezpieczeniowej, wykupionej w tym towarzystwie ubezpieczeniowym. Z całkowitej kwoty świadczenia w wysokości 7.000,00 zł, wnioskodawca otrzymał w postaci gotówki tylko część, pozostałą kwotę – za jego zgodą – towarzystwo ubezpieczeniowe przekazało na prowadzone przez siebie konto „Fundusz Gotówka”. Po upływie miesiąca, tj. w styczniu 2007 roku, zgromadzone na koncie Funduszu środki w wysokości 3.860,40 zł zostały na wniosek wnioskodawcy przelane na jego własny rachunek w banku PKO BP.

Wątpliwości wnioskodawcy budzi fakt, czy otrzymane świadczenia ma wykazać w zeznaniu podatkowym za 2007 rok i opodatkować. Wnioskodawca jest emerytem i otrzymał z ZUS rozliczenie za 2006 rok na druku PIT-40A.

Zdaniem wnioskodawcy nie ma obowiązku opodatkować otrzymanego świadczenia, bowiem są to pieniądze pochodzące z polisy ubezpieczeniowej, na którą przez 40 lat wpłacano składki pochodzące z własnych środków.

Po rozpatrzeniu powyższego stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościanie stwierdza, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,

b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

Dochodem, o którym mowa w ww. art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Mając na uwadze treść powyższych przepisów należy uznać, iż w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym zachodzą dwie sytuacje odrębnie regulowane przepisami ww. ustawy.

W pierwszym przypadku – wypłaty gotówką części świadczenia z tytułu polisy ubezpieczeniowej, ma zastosowanie przepis określony w art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, tzn. kwota ta jest zwolniona z opodatkowania.

Natomiast w przypadku otrzymania świadczenia w postaci wypłaty z Funduszu Gotówka, opodatkowaniu podlega dochód, rozumiany zgodnie z wyżej przytoczonym art. 24 ust. 15 ww. ustawy jako różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy. Od uzyskanych w ten sposób dochodów płatnik, w tym przypadku PZU Życie S.A., jest zobowiązany obliczyć i pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy (art. 30a ust. 1 i art. 41 ust 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 30a ust. 7 ww. ustawy uzyskanych w ten sposób dochodów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, tj. opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Reasumując nie ciąży na Pani obowiązek opodatkowania kwot uzyskanych z tytułu otrzymanego świadczenia z tytułu polisy ubezpieczeniowej.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościanie uznał wyrażone we wniosku stanowisko za prawidłowe i w związku z tym postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

Podobne interpretacje: