Drukuj

Z uwagi na zmiany wspólników w spółce jawnej oraz struktury udziałów w trakcie roku podatkowego proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej zadane pytanie: Czy dochód wspólników z poprzedniej struktury udziału prawidłowo wyliczyliśmy na dziań sporządzenia remanentu i poinformowania o tym fakcie Urzędu Skarbowego, czy też powinniśmy wyliczyć go na dzień uzyskania z Krajowego Rejestru Sądowego decyzji o zmianie udziałowców i struktury udziału. Nadmieniam, iż spółka jawna, której jestem udziałowcem prowadzi księgi handlowe.

Kwestie dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łącznia, podziału i przekształcania spółek handlowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu spółek handlowych - spółka jawna jest spółką handlową. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, zatem każdy ze wspólników będący osobą fizyczną jest obowiązany wpłacać podatek dochodowy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.).

Z przedłożonych przez Pana dokumentów wynika, że jest Pan wspólnikiem spółki jawnej, w której w trakcie roku podatkowego nastąpiła zmiana udziałowców i struktury udziałów. Spółka jawna prowadzi księgi handlowe.
Pytanie Pana brzmi: czy dochód wspólników z poprzedniej struktury udziałów należy wyliczyć na dzień sporządzenia remanentu i poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy, czy też na dzień uzyskania z Krajowego Rejestru Sądowego decyzji o zmianie udziałowców i struktury udziałów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdania finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Kwestie dotyczące zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych regulują przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Zgodnie z art. 45 ust. 1 w/w ustawy o rachunkowości podatnicy prowadzący księgi rachunkowe sporządzają sprawozdanie finansowe:
-na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz
-na inny dzień bilansowy.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 7 w/w ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się (...) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.
Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu spółek handlowych osobny bilans, uwzględniający wartość zbywczą majątku spółki sporządza się m. in. w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki, w celu ustalenia wartości udziału kapitałowego wspólnika. W tej sytuacji jako dzień bilansowy należy przyjąć ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia – art. 65 § 2.
W związku z powyższym w sytuacji gdy ze spółki występuje wspólnik lub wstępuje nowy wspólnik – spółka winna sporządzić osobny bilans i na dzień jego sporządzenia wyliczyć dochód z poprzedniej struktury udziałów.

Podobne interpretacje: