Drukuj

Czy w przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną dwóch firm: w kraju i zagranicą można uznać że między tymi firmami istnieją powiązania w rozumieniu art. 25 updof.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8 z 2005r. poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.03.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 14.03.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie

POSTANAWIA

uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 11.03.2005r. wniósł Pan o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w niżej przedstawionym stanie faktycznym.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w Polsce pod firmą … z/s w … opodatkowaną wg stałej 19% stawki. Jednocześnie prowadzi Pan działalność gospodarczą w Danii w ramach firmy … . Jest Pan właścicielem obu firm.

Wnosi Pan o wyjaśnienie czy powinien Pan złożyć dodatkowe oświadczenie o powiązaniach między w/w firmami. Jeżeli tak to jakie. Powodem Pana wątpliwości jest poz. 19 formularza PIT-36L tj. ewentualne zaznaczenie kwadratu, że podatnik obowiązany był do sporządzenia dokumentacji o której mowa w art. 25a ust.1 ustawy. Uważa Pan, że nie powinien składać żadnych dodatkowych oświadczeń gdyż odpowiednich zgłoszeń dokonał Pan na formularzu NIP-1.

Postanawiając jak w sentencji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie wziął pod uwagę co następuje.

Na wstępie podkreślenia wymaga iż zaakceptowanie Pana stanowiska sprowadza się stricte do udzielenia odpowiedzi twierdzącej na Pana pytanie. W zaprezentowanym stanie faktycznym- używając Pana terminologii – nie musi Pan składać żadnych dodatkowych oświadczeń (zaznaczać pozycji 19 zeznania PIT-36L). Naczelnik tut. Urzędu nie podziela natomiast w pełni argumentacji użytej przez Pana w uzasadnieniu stanowiska.

Odpowiadając na Pana pytanie sięgnąć najpierw należy do treści art. 25 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz. 176 z późn. zm. ). Zgodnie z jego brzmieniem jeżeli:

  1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „ podmiotem krajowym” bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
  2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
  3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów
  • i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty i wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględniania warunków wynikających z tych powiązań.

Artykuł 25a ust.1 ustawy stanowi, że podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 – lub transakcji w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

  1. określenie funkcji jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
  2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
  3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
  4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
  5. wskazanie innych czynników- w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
  6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Obowiązek sporządzania w/w dokumentacji uzależniony jest jeszcze od wartości zawieranych transakcji co wynika z treści art. 25a ust. 2 - 3 ustawy.

Komentując powołane przepisy należy stwierdzić, że konieczność sporządzania i przedstawiania organom podatkowym dokumentacji na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy spowodowana jest przede wszystkim istnieniem powiązań (kapitałowych, rodzinnych związków gospodarczych) między podmiotami gospodarczymi wykorzystywanych przez nie w celu obniżenia lub ukrycia dochodów do opodatkowania wbrew obowiązkowi ustawowemu.

Najogólniej rzecz ujmując aby uznać podmioty za powiązane w rozumieniu w/w przepisów pomiędzy nimi muszą istnieć przepływy pieniężne i świadczenia, które odbiegają od przepływów i świadczeń stosowanych na rynku w tego rodzaju transakcjach. Ponadto stosowane ceny odbiegają od cen stosownych w transakcjach porównywalnych. W wyniku powyższych działań podatnicy tak układają bieg swoich interesów że nie wykazują dochodów lub wykazują dochody mniejsze od tych jakich należałoby oczekiwać gdyby omawiane powiązania nie istniały.

W ocenie tut. organu podatkowego firmy które w ramach działalności gospodarczej prowadzi Pan w kraju i za granicą nie mogą być uznane za powiązane według hipotezy powołanych przepisów. Powyższe stanowisko wypływa z faktu, iż jako osoba fizyczna jest Pan właścicielem obu firm. Przy takiej formie organizacyjnoprawnej nie można przyjąć, że między tymi firmami istnieje możliwość zawierania umów i przeprowadzania jakichkolwiek transakcji. Przyjęcie odmiennej interpretacji usankcjonowałoby sytuację w której czynności (transakcji) dokonuje Pan z samym sobą gdyż w istocie nie istnieje druga strona umowy. W świetle przepisów Kodeksu cywilnego za prawnie nieskuteczną należałoby uznać umowę (transakcję) zawartą między … właścicielem firmy … z/s w … a … właścicielem firmy … Dania.

Co więcej jako osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy i mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP podlega Pan nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Dla celów podatku dochodowego nie istnieje zatem odrębność podmiotowa prowadzonych przez Pana firm. Przypomnijmy: stosując przewidzianą dla dochodów uzyskanych w Danii metodę unikania podwójnego opodatkowania nazywaną kredytem podatkowym, w zeznaniu PIT-36L wykazuje Pan całość uzyskanych dochodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza czyli zarówno krajowych jak i zagranicznych. W jednym i w drugim przypadku to Pan jako osoba fizyczna jest podatnikiem.

Z w/w powodów nie ma Pan obowiązku sporządzania dokumentacji o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zaznaczenia tym samym pozycji 19 w zeznaniu PIT-36L.

Interpretację wydano w indywidualnej sprawie wg stanu faktycznego przedstawionego w piśmie oraz obowiązującego stanu prawnego.

Stosownie do treści art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia niniejszego postanowienia jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Stosownie do art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej, interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu. (art. 236 § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: