Drukuj

Czy na dzień zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z małżonków należy zapłacić 10%-towy zryczałtowany podatek od remanentu likwidacyjnego ?

Pismem z dnia 20.02.2006r. (data wpływu 21.02.2006r ), zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z czteroosbowej spółki jawnej (dwa małżeństwa)występuje dwóch wspólników po jednej osobie z każdego małżeństwa, przy czym pozostali wspólnicy zadecydowali o jej dalszym trwaniu- spółka nie będzie zlikwidowana.

Zapasy składników majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej dotąd działalności gospodarczej nie będą podlegały podziałowi lecz pozostaną w spółce.Wystepujący wspólnicy nie będą już prowadzić żadnej działalności gospodarczej.

Zdaniem Pana, sporządzenie spisu z natury na dzień wyrejestrowania współmałżonka z ewidencji działalności gospodarczej służy wyłącznie ustaleniu faktycznych dochodów przypadających na każdego wspólnika ale nie obliguje do zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu udziela interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe.

Dla wspólnika wystąpienie ze spółki jest likwidacją działalności gospodarczej w tej spółce. Powyższe oznacza, że w stosunku do tego wspólnika nastąpiło całkowite wygaśnięcie źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla celów podatku dochodowego, zdarzenie takie uznaje się za likwidację dzialalności.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodrczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, niebędących środkami trwałymi- takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzajacych miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja.

Nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli:

  1. w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejacego przedsiębiorcy,
  2. nastapiła całkowita lub częściowa zmiana branży,
  3. osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywinej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem,
  4. nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową.


W przypadku jeżeli ustępujący wspólnik będzie kontynułował działalność gospodrczą indywidalnie, a zatem wciąż będzie eksploatował dotychczasowe źródło przychodów, nie informując o zakończeniu dzialalności gospodarczej, to na dzień wystąpienia ze spółki jawnej nie wystapi u niego obowiązek ustalania podatku, o którym mowa w art.24 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli odejście ze spółki wiąże się z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas podatek, o którym mowa musi zostać ustalony i uiszczony. Zatem fakt kontynuacji działalności gospodarczej ma tu decydujące znaczenie.

W zwiazku z powyższym, jeżeli wspólnik będący osobą fizyczną występuje ze spółki osobowej i nie zamierza kontynuować działalności gospodrczej samodzielnie lub w ramach innej spółki osobowej, traktowany jest jako osoba fizyczna likwidująca działalność gospodarczą, zobowiązana do ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego zgodnie z art. 24 ust. 3 w/wym ustawy.

W tej sytuacji więc, na podatniku ciąży obowiązek ustalenia i uiszczenia 10 % zryczałtowanego podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego.

Na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od dochodu o którym mowa w art. 24 ust. 3, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% tego dochodu. Dochodu z remanentu likwidacyjnego nie łączy się z innymi dochodami.

Zryczałtowany 10% podatek od dochodu z remanentu likwidacyjnego wykazuje się w odpowiednim wierszu deklaracji PIT-5 , bądź też PIT-5L, dołączając informację PIT-5X oraz remanent likwidacyjny (obowiązek powyższy dotyczy wspólników ustępujących ze spółki w trakcie roku podatkowego.)

W przypadku kiedy likwidacja działalności następuje w miesiącu grudniu, wspólnik ustępujący ze spółki, powinien wykazać kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej staraty), tj. PIT-36 lub odpowiednio PIT-36L.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony w Pana wniosku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu nie podziela Pana stanowiska w sprawie i uznaje je za nieprawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.

Podobne interpretacje: