Drukuj

Czy podział spółki dokonany w trybie przepisu art.529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych powoduje powstanie przychodu (dochodu) na podstawie art.24 ust.5 pkt 7 przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dla wspólników w związku z objęciem udziałów w nowo zawiązanej spółce.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

1. Stan faktyczny we wniosku jest następujący:

Posiadam udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W chwili obecnej, celem zwiększenia efektywności działania i zarządzania, planowany jest podział wspomnianej spółki na zasadach przewidzianych treścią art.529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, a więc poprzez wydzielenie części majątku spółki dzielonej i przeniesienie go na nowo zawiązaną sp. z o.o. (spółkę wydzieloną).W rezultacie przedmiotowego wydzielenia nastąpi przeniesienie do spółki dzielonej majątku w postaci wierzytelności, architektury ogrodowej oraz długoletniej umowy dzierżawy/najmu części pałacu wraz z klauzulą wskazującą na możliwość prowadzenia tam inwestycji.Po stronie spółki dzielonej pozostanie zaś majątek stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art.4a pkt4 ustawy o CIT, w oparciu o który spółka dzielona będzie kontynuować swoją podstawową działalność.W wyniku tak dokonanego podziału obejmę udziały w spółce nowo zawiązanej.

2.Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego.

Objęcie udziałów przez osobę fizyczną (udziałowca) w związku z utworzeniem nowej spółki na skutek dokonania podziału przez wydzielenie – na zasadach przewidzianych treścią art.526 §1 pkt4 Ksh – nie powoduje powstania przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawę dla takiego rozstrzygnięcia stanowi art.24 ust.5 pkt7 ustawy o PIT.

Zgodnie bowiem z jego treścią dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej (...).

A contratio z treści zacytowanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowanie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych w związku z dokonywanym podziałem przez wydzielenie może nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że zarówno majątek pozostający w spółce dzielonej, jak i majątek przeniesiony do spółki nowo zawiązanej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – „...majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa(...)”.

W przedmiotowym przypadku majątek pozostający w spółce dzielonej bez wątpienia stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art.4a pkt4 ustawy o PIT (znajdują się tam składniki służące podstawowej działalności spółki dzielonej, która działalność tę będzie prowadzić również po podziale, stąd nawet przy założeniu, że wydzielona z tej spółki część majątku nie stanowiłaby zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie powstaje po stronie udziałowców dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych.

Konkluzja

W przypadku dokonania podziału przez wydzielenie, dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych powstaje wyłącznie pod warunkiem, że majątek zarówno pozostający w spółce dzielonej, jak i przeniesiony do spółki nowo tworzonej – nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Konsekwentnie w sytuacji kiedy choćby po jednej ze stron (spółce dzielonej lub wydzielonej) mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, wówczas omawiany art.24 ust.5 pkt7 ustawy o PIT nie będzie miał zastosowania.

3.Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż posiada Pan udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W chwili obecnej planowany jest podział powyższej spółki poprzez wydzielenie jej części majątku i przeniesienie go na nowo zawiązana spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w której obejmie Pan udziały.

Zgodnie z art.24 ust.5 pkt7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

W myśl cytowanego wyżej przepisu w przypadku gdy majątek przejmowany na skutek podziału ( a przy podziale przez wydzielenie także pozostający w spółce ) nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dochodem Pana będzie ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia akcji w spółce dzielonej ustalonymi na zasadach określonych art. 22 ust. 1f pkt 1 który stanowi, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia- jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Jednakże, zgodnie z gramatyczną wykładnią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodu są tylko i wyłącznie wydatki faktycznie poniesione na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) lub wkładów.

Natomiast w przypadku gdy choćby po jednej ze stron (spółce dzielonej lub wydzielonej) mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa zastosowanie będzie miał przepis art.30b ust.1 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art.30b ust.2 pkt5 w/w ustawy dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e osiągnięta w roku podatkowym.Zgodnie z art. 30b ust. 5 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym dochodów, o których mowa nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz 30c tejże ustawy.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w odrębny zeznaniu podatkowym (PIT-38) wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Mając powyższe na uwadze organ podatkowy uznał Pana stanowisko w sprawie za prawidłowe.

P O U C Z E N I E

Interpretacja udzielona została na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu postanowienia. Zgodnie z art.14b §1, 2 i 5 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art.7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz.1590) interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej-do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art.14b §5 pkt 2 organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art.14a §4 – z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Na postanowienie zawierające interpretację na podstawie art.236 §1 i 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art.239 w związku z art.222 ustawy Ordynacja podatkowa zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazać należy dowody uzasadniające to żądanie.

Podobne interpretacje: