Drukuj

Czy momentem, w którym powstaje obowiązek podatkowy spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie: dzień zawarcia umowy zbycia akcji w celu ich umorzenia, dzień, w którym nastąpi skutek rozporządzający umowy, czyli przejście na Spółkę prawa własności akcji, dzień, w którym akcjonariusz otrzyma zapłatę za akcje.

Odpowiadając na pismo z dnia 13.01.2004r. (data wpływu 14.01.2004r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje, że w opisanej przez Spółkę sytuacji zastosowanie mają przepisy: art. 24 ust 5 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. b i art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Na podstawie art. 24 ust 5 pkt 2 ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. b cyt. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku z umorzeniem udziałów lub akcji w spółce mającej osobowość prawną, w tym także z odpłatnym zbyciem udziałów /akcji/ na rzecz spółki w celu ich umorzenia - w części stanowiącej koszt nabycia, z zastrzeżeniem określonym w art. 21 ust. 17 i 18 ustawy.

Na podstawie art. 30a ust 1 pkt 4 cyt. ustawy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

W opisanej sytuacji Spółka - płatnik na podstawie art. 41 ust. 4 cyt. ustawy z 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązana jest pobrać 19% zryczałtowany podatek od uzyskanego przez akcjonariusza przychodu w wysokości wynagrodzenia z tytułu zbycia akcji pomniejszonego o tę część przychodu, która stanowi koszt nabycia tych akcji w dniu dokonania wypłaty, tj. 10.03.2004r.

Podobne interpretacje: