Drukuj

Jestem adwokatem członkiem Zespołu Adwokackiego. Czy możliwe jest korzystanie przeze mnie z przewidzianej w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych formy opodatkowania w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku ( tzw. podatek liniowy )?

W świetle przepisów art.9 a ust.2 w związku z ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm) -podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej o jakiej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 mogą wybrać w 2004r. sposób opodatkowania dochodów z tej działalności na zasadach określonych w art.30 c tj. 19 % podstawy obliczenia podatku.
Z definicji zawartej w art. 5 a pkt 6 cytowanej ustawy o podatku dochodowym wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa o pozarolniczej działalności gospodarczej- oznacza to działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek , z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust.1 pkt 1 , 2 i 4-9.
Mając na względzie powyższe przepisy, a w szczególności fakt , iż powołana definicja nie wyłącza żadnej grupy podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej z opodatkowania podatkiem liniowym oraz przedstawiony w piśmie stan faktyczny tutejszy organ podatkowy podziela wyrażony pogląd , iż osiągane przez Pana dochody z racji wykonywania zawodu adwokata w Zespole Adwokackim mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym liniowym jak dochody adwokatów prowadzących indywidualne kancelarie , na zasadach określonych ww. ustawą o podatku dochodowym.

Podobne interpretacje: