Drukuj

Czy przy wyprowadzeniu budynku z ewidencji środków trwałych i przejęciu go na cele osobiste, czynność ta korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?Jeśli sprzedaż nastąpi po 6 latach i 1 miesiącu to sprzedaż taka korzysta ze zwolnienia , natomiast jeśli nastapi w ciągu 6 lat to będzie opodatkowane 19 %/podatek liniowy/ - gdy spółka istnieje, a wg skali podatkowej /19,30,40 % gdy spólka zakończy działalność. Czy prawidłowo?

Pismem z dnia 22.03.2005r /data wpływu do tut. Urzędu 01.04.2005r/ zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedmiotowego pisma wynika, iż prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą w spółce z Panem J.G., obaj działając w imieniu i na rzecz „Przedsiębiorstwa" S.C, dokonaliście zakupu gruntu i budynku z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego do celów działalności gospodarczej. Następnie 24 grudnia 1998r budynek został przyjęty do użytkowania jako budynek biurowo-produkcyjny. Po upływie 6 lat użytkowania w/w budynku wspólnicy podjęli decyzję o wycofaniu go z ewidencji środków trwałych i przekazaniu na cele osobiste.

W świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ przekazanie przez spółkę na cele prywatne środka trwałego jest czynnością nie wywołującą skutków w postaci powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązek ten wystąpi w momencie odpłatnego zbycia tej nieruchomości, jeśli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku wycofano z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat – zgodnie z zapisem art. 10 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy. Przepis powyższy nie stawia również warunku, aby zbycie składników majątku nastąpiło w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, lecz aby sprzedawane składniki majątku były uprzednio wykorzystywane przez sprzedającego w działalności gospodarczej.

Dlatego też, jeżeli sprzedaż nastąpi w okresie krótszym niż w/w, wówczas powstanie przychód ze sprzedaży składnika majątku, który należy uwzględnić :
w przychodach firmy, jeżeli zbycie nastąpi w trakcie trwania działalności gospodarczej /w przypadku wybrania tzw. „podatku liniowego” - wg stawki 19 %/w przychodach poszczególnych wspólników, proporcjonalnie do udziałów, po zakończeniu działalności gospodarczej /opodatkowanie wg skali podatkowej/

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, że stanowisko zajęte przez Pana we wniosku jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer informuje, iż niniejsza interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego, dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 ustawy ordynacja podatkowa udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika , inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacja podatkowa przysługuje prawo złożenia zażalenia. Zażalenie składa się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia /art. 236 § 2 Ordynacji podatkowej/ za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego.

Podobne interpretacje: