Drukuj

Czy podatnik może wybrać opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym w sytuacji, gdy prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług BHP i p. poż. oraz był zatrudniony do dnia 31.12.2003 r. jako księgowy w spółce cywilnej, w której od dnia 01.01.2004 r. jest wspólnikiem, zajmującym się nadal sprawami finansowymi spółki ?

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), obowiązującym od dnia 01.01.2004 r., podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku. Z treści art. 9a ust. 2 ustawy wynika, że podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.Natomiast w myśl art. 9a ust. 3 ustawy jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może wybrać opodatkowanie według stałej 19 % stawki podatku dochodowego, jeśli w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego złoży pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Natomiast utrata prawa do opodatkowania podatkiem liniowym następuje, jeżeli w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie albo w spółce niemającej osobowości prawnej podatnicy uzyskają przychody z wykonania na rzecz kontrahentów tych samych czynności, które wykonywali dla nich w poprzednim roku albo wykonują aktualnie jako ich pracownicy. Stąd z opodatkowania podatkiem liniowym nie mogą korzystać ci podatnicy, którzy świadczą usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, dla którego wykonywali lub wykonują czynności odpowiadające czynnościom będącym przedmiotem ich działalności gospodarczej.

W sytuacji opisanej w zapytaniu - podejmowanie przez podatnika jako wspólnika spółki cywilnej jakichkolwiek czynności na rzecz tej spółki, nawet takich, jakie uprzednio wykonywał w spółce w ramach stosunku pracy, nie stanowi świadczenia usług w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy. Za wykonywanie określonych czynności w spółce cywilnej podatnik będący wspólnikiem nie uzyskuje przychodów, lecz zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy u każdego wspólnika z tytułu udziału w spółce nie będącej osobą prawną przychody określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.

W związku z powyższym, nie występują określone w wyżej cyt. art. 9a ust. 3 ustawy przesłanki do utraty prawa do opodatkowania dochodów 19 % podatkiem liniowym. Reasumując należy stwierdzić, że podatnik może opodatkować dochody podatkiem liniowym pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia w terminie do dnia 20.01.2004 r.

Podobne interpretacje: