Drukuj

Czy przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle zapisów art. 27 ww. ustawy Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia od podatku obliczonego według progresywnej skali podatkowej kwoty, o której mowa zgodnie z art. 27 ust. 2?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczeń od podatku – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczeń od podatku.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem liniowym i jednocześnie osiąga dochody nie objęte tą działalnością gospodarczą, a opodatkowane na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej. Wnioskodawca posiada dwoje dzieci w wieku do 25 lat (5 i 11 lat). Żona Wnioskodawcy nie była zatrudniona w 2007 roku.

W zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym za 2007 rok Wnioskodawca dokonał pomniejszenia podatku o wartość wynikającą z tytułu „ulgi prorodzinnej”.

Wnioskodawca podał, że zgodnie z art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27 cytowanej ustawy, pomniejszonego o kwotę składki, o którym mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Odliczenie kwoty, o której mowa w ust. 2, dotyczy łącznie obojga rodziców z zastrzeżeniem ust. 4. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub podatku obojga.

Przepis art. 27f powyższej ustawy pozwala na pomniejszenie wyłącznie podatku dochodowego obliczonego na podstawie art. 27 ww. ustawy czyli obliczonego według progresywnej skali podatkowej, ze stawkami 19, 30 i 40%.

Omawianego odliczenia w ramach tzw. ulgi prorodzinnej nie mogą uwzględniać podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali wyłącznie dochody opodatkowane na odrębnych zasadach, czyli np. według 19% stawki podatku liniowego, przy ryczałcie ewidencjonowanym lub w formie karty podatkowej. Zgodnie z art. 27 ustawy nie wyłącza się jednak możliwości skorzystania z pomniejszenia podatku gdy podatnik oprócz dochodów opodatkowanych według progresywnej skali podatkowej, osiągnął również dochody opodatkowane w sposób uproszczony.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w świetle zapisów art. 27 ww. ustawy można skorzystać z odliczenia od podatku obliczonego według progresywnej skali podatkowej kwoty, o której mowa w art. 27 ust. 2...


Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl powyższej interpretacji prawidłowe jest stanowisko, iż fakt uzyskiwania w roku podatkowym dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych wg skali liniowej nie stanowi przeszkody dla możliwości skorzystania z „ulgi prorodzinnej” w kontekście dochodów opodatkowanych podatkiem progresywnym.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć rocznie kwotę, obliczoną zgodnie z ust. 2, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Odliczenie kwoty, o której mowa w ust. 2, dotyczy łącznie obojga rodziców, z zastrzeżeniem ust. 4. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga.

W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują, o ile spełnione są warunki określone w ust. 1.

Przepis art. 27f powyższej ustawy pozwala na pomniejszenie wyłącznie podatku dochodowego obliczonego na podstawie art. 27, czyli obliczonego według progresywnej skali podatkowej.

Omawianego odliczenia w ramach tzw. ulgi prorodzinnej nie mogą więc uwzględniać podatnicy którzy w roku podatkowym uzyskali wyłącznie dochody opodatkowane na odrębnych zasadach, czyli np. według 19% stawki podatku liniowego, przy ryczałcie ewidencjonowanym lub w formie karty podatkowej.

Art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza jednak możliwości skorzystania z pomniejszenia podatku w przypadku gdy podatnik oprócz dochodów opodatkowanych według progresywnej skali podatkowej, osiągnął również dochody opodatkowane w sposób uproszczony.

Zatem, w takiej sytuacji podatnik, który spełnia warunki wymienione w art. 27f ww. ustawy może skorzystać z odliczenia od podatku obliczonego według skali podatkowej kwoty, o której mowa w tym przepisie.

Prawidłowe jest więc stanowisko Wnioskodawcy, iż fakt uzyskiwania w roku podatkowym dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych wg skali liniowej nie stanowi przeszkody dla możliwości skorzystania z omawianej „ulgi prorodzinnej”.

Z analizy stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca ma dwoje dzieci w wieku do 25 lat (5 i 11 lat) spełniające warunki ustalone w art. 6 ust. 4 ustawy, oraz oprócz dochodów opodatkowanych w formie podatku liniowego uzyskuje także dochody opodatkowane podatkiem dochodowym według progresywnej skali podatkowej.

W związku z powyższym należy uznać, że o ile Wnioskodawca spełnia warunki ustawowe (tj. m. in. warunek wychowywania dziecka), przysługuje mu prawo do dokonania pomniejszenia kwoty podatku dochodowego obliczonego według progresywnej skali podatkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W kwestii zagadnienia dotyczącego podatku od towarów i usług wydano odrębną interpretacje indywidualną z dnia 8 sierpnia 2008 r. Nr ILPP2/443-429/08-2/EWW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: