Drukuj

Czy dokonując wypłaty wynagrodzenia sędziemu za sędziowanie na zawodach na podstawie delegacji w przypadku, gdy kwota tego wynagrodzenia nie przekracza 200 zł brutto należy potrącić zryczałtowany 18% podatek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2009r. (data wpływu do tut. Biura - 20 kwietnia 2009r.), uzupełnionym w dniu 10 czerwca 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego przez sędziów za sędziowanie na zawodach – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2009r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego przez sędziów za sędziowanie na zawodach.

Z uwagi na fakt, iż wniosek zawierał braki formalne pismem z dnia 27 maja 2009r. wezwano do ich uzupełnienia. Wniosek uzupełniono w dniu 10 czerwca 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia kultury fizycznej, wpisanym do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, który działa od wielu lat. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą znowelizowanego z dniem 1 stycznia 2009r. art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie dotyczącym kosztów uzyskania przychodu. Problem dotyczy wynagrodzeń wypłacanych przez wnioskodawcę sędziom piłkarskim sędziującym zawody sportowe, których przychód z tego tytułu wynosi mniej niż 200 zł. brutto.

W ustawie jest zapis, że jeżeli suma należności określonych miesięcznie od tego samego płatnika nie przekracza kwoty 200 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca wyjaśnia, że nie podpisuje z sędziami żadnych umów, sędziowie są delegowani na zawody organizowane przez wnioskodawcę przez Związek Piłki Nożnej, a wnioskodawca wypłaca im wynagrodzenie z tytułu wykonywania na zawodach czynności. W momencie wypłaty wynagrodzenia za dane zawody wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, czy dany sędzia będzie miał w danym miesiącu przychód wyższy czy niższy niż 200 zł. Ponadto wnioskodawca otrzymuje z różnych związków sportowych delegacje sędziowskie wypełnione sprzecznie, czyli w jednych delegacjach są liczone koszty uzyskania, a w innych nie. Wynika to z różnych interpretacji przepisów prawnych. Wnioskodawca dodaje, że po konsultacji z Krajową Informacją Podatkową nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi.

Do tej pory wszyscy sędziowie otrzymywali od wnioskodawcy na koniec roku PIT-11.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonując wypłaty wynagrodzenia sędziemu za sędziowanie na zawodach na podstawie delegacji w przypadku, gdy kwota tego wynagrodzenia nie przekracza 200 zł brutto należy potrącić zryczałtowany 18% podatek, a następnie po zakończeniu miesiąca, w przypadku stwierdzenia, że suma wypłaconych wynagrodzeń przekroczyła kwotę 200 zł dokonać odpowiedniej korekty, czy też dokonać rozliczenia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w zależności od sumy wypłaconych kwot – na zasadach ogólnych, lub z zastosowaniem ryczałtu...

Czy za ten rok podatkowy PIT-11 mają otrzymać tylko sędziowie, którym potrącono koszty uzyskania przychodu czy też wszyscy...

Dotychczas, aby prawidłowo obliczyć podatek wnioskodawca czekał do końca miesiąca, aby sprawdzić, czy dany sędzia w danym miesiącu przekroczył kwotę 200 zł i w zależności od tego wnioskodawca liczył koszty uzyskania przychodu, lub tylko podatek zryczałtowany. Następnie wnioskodawca odprowadzał należny podatek do właściwego urzędu skarbowego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów jest m. in. działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 2 za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a cytowanej powyżej ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł - w wysokości 18% przychodu.

W myśl art. 30 ust. 3 zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zauważyć należy, iż powołany powyżej przepis odwołuje się do dochodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, a zatem obejmuje również dochody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

W myśl art. 41 ust. 1 powołanej ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy, stwierdzić należy, iż uregulowania zawarte w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą mieć zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie przesłanki przewidziane tym przepisem. Zatem, zryczałtowany podatek dochodowy należy pobrać od tych przychodów określonych w m.in. w art. 13 pkt 2, co do których kwota należności jest określona już w umowie (powołaniu, uchwale), miesięczna należność z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 200 zł i należności te muszą być uzyskiwane z tego tytułu jak również od tego samego płatnika.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca nie podpisuje z sędziami żadnych umów, Związek Piłki Nożnej deleguje sędziów na zawody organizowane przez wnioskodawcę, a wnioskodawca wypłaca im wynagrodzenie z tytułu wykonywania na zawodach czynności. W momencie wypłaty wynagrodzenia za dane zawody wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, czy dany sędzia będzie miał w danym miesiącu przychód wyższy czy niższy niż 200 zł.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że mimo, iż wnioskodawca nie zawiera żadnych umów (np. zlecenia, o dzieło) z sędziami, to jednak otrzymują oni wynagrodzenie wypłacane na podstawie Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zatem zostaje im zlecone wykonanie określonych czynności. Z tego punktu widzenia przepis dotyczący opodatkowania ryczałtem ma zastosowanie w analizowanym przypadku.

Niemniej jednak, skoro z tego zlecenia nie będzie wynikało jaka jest wysokość należności miesięcznej, to oznacza, że nie będą spełnione warunki do zastosowania ryczałtu. Aby bowiem przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt. ustawy mógł mieć zastosowanie to z treści aktu, na podstawie którego wypłacane jest wynagrodzenie (zlecenia, uchwały, powołania) winna wynikać miesięczna kwota należności przysługująca z tego tytułu. Należy zauważyć, iż sędzia otrzymuje wynagrodzenie za sędziowanie na konkretnych zawodach, zatem zlecenie mu wykonania określonych czynności nie określa miesięcznej należności z tego tytułu.

Reasumując, w przypadku wypłaty wynagrodzenia dla sędziego, jeśli nie jest określona miesięczna należność z powyższego tytułu należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, uwzględniając przy jej obliczaniu koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%., nawet wówczas, gdy ostatecznie należność za miesiąc byłaby niższa niż 200 zł. Kwotę pobranego podatku należy wykazać w informacji PIT-11.

W związku z powyższym należy uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: