Drukuj

Czy przysługuje ulga na kształcenie w szkole wyższej za semestr zimowy 2003, za który koszt poniósł podatnik, w sytuacji gdy za semestr letni 2003 koszt opłacił pracodawca?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c i ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003r., odliczeniu od podatku podlega 19% poniesionych wydatków z tytułu odpłatnego kształcenia w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych, nie więcej jednak niż 760,00 zł.

Zgodnie z art. 27a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej – o ile nie ukończył 35 roku życia.

Odliczenie stosuje się, jeżeli omawiane wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

W 2003 r. zwrócił się Pan do pracodawcy o pokrycie kosztów nauki z tytułu studiów wyższych w Akademii Ekonomicznej. Pracodawca w 2003 r. pokrył wydatki za studia w kwocie 2.050,00 zł za semestr letni. Zgodnie z art. 21 ust. 9 cytowanej ustawy złożył Pan oświadczenie do pracodawcy, że nie zaliczy ich do wydatków o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy.

Opłatę za semestr zimowy poniósł Pan w 2003 r. z własnych środków.

Zatem, jeżeli dysponuje Pan dokumentami potwierdzającymi poniesienie w 2003 r. ww. wydatków i nie ukończył Pan 35 roku życia, to nabył Pan prawo do dokonania odliczenia od podatku z tytułu opłaty za semestr zimowy. Fakt, iż pracodawca pokrył koszty nauki w semestrze letnim nie wyklucza prawa do dokonania odliczenia z tytułu opłaty dokonanej przez Pana za semestr zimowy (w ramach obowiązującego limitu).

Podobne interpretacje: