Interpretacje w temacie: Ustalenie podstawy opodatkowania

Ścieżka aktualnego tematu

Umowa renty bez wynagrodzenia, która nie została zawarta zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie może być uznana za rentę wymienioną w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi, postanowieniem z dnia 19 lipca 2001 r., w sprawie ze skargi Krystyny i Zdzisława W. na decyzję Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), wystąpił do prezesa tego Sądu o rozpoznanie ...

Poczynienie w 1995 r. wydatków na zakup lokalu mieszkalnego w budynku, który nie był nowo wybudowanym budynkiem mieszkalnym, ale powstał w wyniku przebudowy, nie stanowi podstawy zastosowania ulgi podatkowej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 ze zm., obecnie jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zaskarżonym rewizją nadzwyczajną wyrokiem z dnia 3 grudnia 1999 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach na skutek skargi Arkadiusza K. na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 marca 1998 r. (utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą podatek dochodowy za 1995 r. w kwocie 1119,50 zł) uchylił zaskarżoną decyzję. Minister Sprawiedliwości zarzuci ...


Ustalenie podstawy opodatkowania

Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 26 listopada 2002 r, o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzęjmie informuje, że zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób f zycznych określone są w art. 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) ...

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2003 roku, dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje; Ustawodawca daje osobom niepełnosprawnym bądź osobie na której utrzymaniu są oso ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2003 r. informuje: Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-6 i 8-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 52, p ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 928 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10 stycznia 2003 r. uzupełnione pismem z dnia 27 stycznia 2003 r. 2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi lecznicz ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pani wnioskiem z dnia 30.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 53 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest warto ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z pismem z dnia 17.03.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) odliczenia odsetek od kredytu zaciągnięte ...

Generowanie strony w 31 ms