Drukuj

Czy można przenieść ww. kredyt budowlano-hipoteczny do innego banku i dalej korzystać z rozpoczętej w 2007 roku ulgi odsetkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu w przypadku przeniesienia do innego banku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu w przypadku przeniesienia do innego banku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z mężem zaciągnęła w dniu 9.06.2006 r. kredyt budowlano-hipoteczny na zakup mieszkania własnościowego z rynku pierwotnego. Okres kredytowania wynosi 30 lat. Począwszy od 2007 r. Strona rozpoczęła odliczenie od dochodu odsetek od kredytu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy można przenieść ww. kredyt budowlano-hipoteczny do innego banku i dalej korzystać z rozpoczętej w 2007 roku ulgi odsetkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy zmiana banku nie powinna mieć wpływu na dalsze korzystanie z ulgi odsetkowej, ponieważ będzie ona w dalszym ciągu dotyczyła tego samego lokalu mieszkalnego. Zmiana banku nie spowoduje zmiany wielkości zaciągniętego kredytu, ponieważ zmieni się jedynie „usługodawca”. Strona nadal chciałaby korzystać z ulgi odsetkowej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, czyli osobie fizycznej mającej nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkalnego, albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.


Przepis cytowanego wyżej art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierający regulację prawną w zakresie skorzystania z prawa do tzw. ulgi odsetkowej na mocy art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), został uchylony z dniem 01 stycznia 2007 r.

Jednakże w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. - podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zagwarantowała zatem korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych osobom, którym bank udzielił kredytu mieszkaniowego w latach 2002-2006. Prawo to przysługuje w sytuacji, kiedy podatnikowi został udzielony kredyt (pożyczka) do końca 2006 r. i spełnia on warunki określone w przepisach art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Warunki zastosowania ulgi z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu określa art. 26b ust. 2 cytowanej ustawy. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem od podstawy opodatkowania można odliczyć odsetki na spłatę kredytu, jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 roku,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1 art. 26b,
 3. inwestycja wymieniona w ust. 1 art. 26b dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku takiego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 roku, a ponadto w przypadku inwestycji związanej między innymi z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy lub od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej – została zawarta umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 5. do zeznania podatkowego składanego za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik jest obowiązany dołączyć oświadczenie według ustalonego wzoru PIT-2K, o wysokości wszystkich wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
 6. odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są dokumentowane dowodami wystawionymi przez bank i nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku oraz że nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia zasiedlenia, systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo – kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.


Natomiast zgodnie z art. 26b ust. 4 ww. ustawy odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki :

 1. naliczone za okres począwszy od dnia 1.01.2002 r. i zapłacone od tego dnia,
 2. od tej części kredytu, która nie przekracza ustalonej w roku zakończenia inwestycji kwoty stanowiącej iloczyn 70 m kw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.


Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca począwszy od 2007 r. odlicza odsetki od kredytu zaciągniętego na zakupu nowego mieszkania na rynku pierwotnym, a więc korzysta z tzw. ulgi odsetkowej.

Wnioskodawca zamierza przenieść kredyt hipoteczny do innego banku. A zatem kredyt zostanie w tym drugim banku zaciągnięty nie na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej, ale na spłatę pierwszego kredytu zaciągniętego na ten cel (kredyt refinansowy).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż nowy kredyt nie spełnia podstawowego kryterium warunkującego możliwość korzystania z ulgi odsetkowej, tj. sfinansowania inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z formalnego punktu widzenia jest to już nowy kredyt, ponieważ zawarta została nowa umowa, w nowym banku. Nie został tym samym spełniony warunek zawarty w art. 26b ust. 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 roku) tj. sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych. Celem nowego kredytu jest spłata poprzedniego kredytu, a taka przesłanka nie została zawarta w zacytowanym powyżej art. 26b ww. ustawy.

Powyżej zacytowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają warunki, które należy spełnić, aby możliwe było skorzystanie z odpisów w ramach tzw. ulgi odsetkowej. W treści art. 26b ustawy wyraźnie wskazano, że odliczenie odsetek przysługuje tylko wtedy, gdy kredyt został udzielony na cel wskazany w ustawie, w tym m.in. na finansowanie inwestycji polegającej na zakupie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego.

”Przeniesienie” kredytu do innego banku wiąże się z zaciągnięciem nowego (innego) kredytu celem spłaty mniej korzystnego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w poprzednim banku na zakup lokalu mieszkalnego.

W zakresie omawianej ulgi nie mieszczą się zatem odsetki od kredytu lub pożyczki udzielonego na spłatę innego kredytu, nawet w sytuacji, gdy ten kolejny kredyt został przeznaczony na cele, o których mowa w art. 26b ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy (cele mieszkaniowe).

W związku z powyższym z chwilą zaciągnięcia nowego kredytu w nowym banku (pomimo, że jest to kredyt przeznaczony na identyczny cel, jak kredyt poprzedni) Wnioskodawca utraci prawo do korzystania z dalszych odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, gdyż nie jest to już kredyt zaciągnięty na inwestycję określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego), bowiem nowy kredyt udzielony został na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w poprzednim banku.

Spłata odsetek od kredytu przeznaczonego na refinansowanie innego kredytu nie wypełnia przesłanek określonych w art. 26b ust. 1 i 2 ustawy, albowiem odsetki spłacone od kredytu wykorzystanego na inne cele niż wyżej wykazane cele mieszkaniowe, nie są objęte ulgą podatkową. Przy czym dla celów podatku dochodowego nie ma istotnego znaczenia ani nazwa nowo zaciągniętego kredytu, ani też jego warunki, np. wysokość oprocentowania.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko wnioskodawcy, w kwestii możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu w przypadku przeniesienia do innego banku jest nieprawidłowe.

Jednocześnie informujemy, iż załączone do wniosku dokumenty nie podlegają analizie i weryfikacji. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia zdarzenia przyszłego wyłącznie we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: