Drukuj

Czy mogę rozliczyć się wspólnie z mężem za rok podatkowy 2003 w sytuacji: mąż zarejestrował i prowadził działalność od 1993r. W okresie od 21 listopada 1996r. do 08.02.2004r. działalność była zawieszona. Z dniem 09.02.2004r. została likwidowana. W czasie prowadzenia przedmiotowej działalności formą opodatkowania był zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm. ) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.02.2004r. dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje:
Zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. Nr 14, poz.176 ze zm. ), małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu o którym mowa w art.3 ust.1 (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być z zastrzeżeniem ust.8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art.9 ust.1 po uprzednim odliczeniu odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art.26, w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów ( przychodów ) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.
Zgodnie z art.6 ust.8 ustawy jw. – ww. zasada nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U. Nr 144, poz.930 ze zm. z 2000 r. ), zwanej dalej „ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym”. Z przedstawionego w piśmie z dnia 16.02.2004r. stanu faktycznego wynika, iż Pani mąż Krzysztof w 1993 roku zgłosił fakt prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie:

  • handlu obwoźnego środkami ochrony roślin i artykułami przemysłowymi pochodzenia krajowego i zagranicznego, którymi obrót nie wymaga koncesji lub zezwoleń określonych przepisami prawa,

opodatkowanej od 1995 roku zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.
Pismem z dnia 21.11.1996 roku przedmiotowa działalność gospodarcza została zawieszona, w tym dniu do Urzędu Skarbowego, została złożona pisemna informacja o zawieszeniu jej wykonywania, termin ewentualnego wznowienia w piśmie nie został podany. Natomiast z dniem 9.02.2004 roku ww. działalność została zlikwidowana – na podstawie decyzji 45 / 2 / 04 z dnia 11.02.2004 roku.
Jak wynika z Pani oświadczenia przez cały okres przerwy, a więc również w 2003 roku, Pani mąż nie uzyskał przychodu z tytułu działalności gospodarczej.
Od dnia 1 stycznia 2003 roku – małżonkowie, jeżeli w stosunku chociażby do jednego mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą już opodatkować się wspólnie.
Ustawa z dnia 27.07.2002r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 141, poz.1182 ) wprowadziła nową regulację zapisu art.6 ust.8.

Mając na względzie powyższe przepisy oraz przedstawiony w piśmie stan faktyczny – jeżeli Pani mąż figurował w ewidencji podatników prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, a zatem miały w stosunku do niego zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych - nie mają Państwo prawa do dokonania za rok podatkowy 2003 łącznego rozliczenia się z podatku dochodowego.

Podobne interpretacje: