Drukuj

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pani wnioskiem z dnia 30.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje:

1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 53 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość rekompensaty pieniężnej otrzymanej na podstawie przepisów o zrekompensowaniu okresowego nie podwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur lub rent.

2. Za wydatki poniesione na remont i modernizację uznaje się wydatki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788). Załącznik Nr 1 do tego rozporządzenia określa wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego. W pkt 8 tego załącznika m.in. określono, że remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji sanitarnych. Przepis ten obejmuje również zamontowanie w sposób trwały w obieg wodny urządzenia do uzdatniania wody pitnej, jak również wymianę integralnych części tego urządzenia jakimi są wymienne filtry.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. W ust. 7a pkt 12 (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2002 r.) określono, że za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą odpowiadającą 20% najniższego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). W 2002 r. kwota ta wynosi 152 zł. Zgodnie z tym może Pani odliczać sumę nadwyżek ponad tą kwotę za poszczególne miesiące, w których następował zakup określonych leków. Zgodnie z ust. 7c tego artykułu podstawą do odliczenia wydatków jest posiadanie dowodu ich poniesienia.

Podobne interpretacje: