Drukuj

Czy odliczeniu od dochodu za 2004 r. podlegają wydatki na budowę budynku mieszkalnego przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, do których nabył on prawo do odliczenia przed 1 stycznia 1997 r.? Przedmiotem odliczenia jest zakup na raty usługi montażu systemu alarmowego.

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w listopadzie 2003 r. w budynku mieszkalnym przeznaczonym na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, został zamontowany system alarmowy. Zgodnie z podpisaną umową usługodawca za wykonaną usługę wystawił na rzecz nabywcy fakturę VAT z dnia 24.11.2003 r. na kwotę brutto 4.179,57 zł, udzielając jednocześnie tzw. „kredytu kupieckiego” w takiej formie, że należność za fakturę VAT płatna jest w 12 równych miesięcznych ratach w wysokości 348,30 zł. Z zaświadczenia wystawionego przez bank wynika, że z konta osobistego wnioskodawcy zostały dokonane przelewy na konto należące do wykonawcy usługi w miesiącu grudniu 2003 r. w łącznej wysokości 696,60 zł (2 raty po 348,30 zł) oraz w 2004 r. w łącznej kwocie 3.482,97 zł (9 rat po 348,30 zł i 1 rata w wysokości 348,27 zł). Podatnik korzysta z dużej ulgi budowlanej z tytułu kontynuacji inwestycji mieszkaniowej rozpoczętej w 1995 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) podatnikom, którzy w latach 1992-1996 nabyli prawo do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b, e i f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r., i dokonali dalszych wydatków na budowę tego budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę tego budynku na cele mieszkalne lub przebudowę tego strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie tego lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, przysługuje prawo do odliczenia tych wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. na zasadach określonych w art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M. P. z 2003 r. Nr 58, poz. 914), kwota odliczenia nie może przekroczyć limitu w łącznej wysokości 189.000 zł (limit na lata 1992 - 2004). Ponadto wydatki poniesione na cele wskazane w art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.1997 r., na który podatnik powołuje się w swoim zapytaniu (tj. budowę budynku mieszkalnego), podlegają odliczeniu do dnia przystąpienia do użytkowania tego budynku (zasiedlenia).

W związku z powyższym, jeżeli warunki wskazane w wyżej wymienionych przepisach zostały spełnione, podatnik ma prawo do kontynuacji odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (do dnia 31 grudnia 2004 r.).

Na fakturze VAT wystawionej przez sprzedawcę: wskazano, że płatność następuje w 12 równych ratach, przy czym ostatnia rata płatna jest do dnia 30.11.2004 r. Z załączonej kserokopii zaświadczenia z banku wynika, że z konta osobistego wnioskodawcy, dokonano w trakcie 2003 r. przelewów tytułem 2 rat na konto wystawcy faktury VAT, natomiast należność za pozostałe 10 rat przekazano z konta podatnika w 2004 r. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają możliwość odliczenia wydatków w danym roku podatkowym od ich poniesienia. W związku z faktem poniesienia w 2004 r. wydatków związanych z montażem systemu alarmowego, w łącznej wysokości 3.482,97 zł, podatnik ma prawo odliczenia tych wydatków od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2004 r. Posiadana faktura VAT w połączeniu z dowodami poniesienia wydatków w 2004 r., stanowić będą wymagane przepisami udokumentowanie.

Niezbędną przesłanką do skorzystania z odliczenia jest zachowanie warunków wskazanych w wyżej wymienionych przepisach prawa.

Podobne interpretacje: