Drukuj

Czy ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali na rzecz dotychczasowych współwłaścicieli nie pozbawi podatniczki prawa do ulgi z tytułu budowy domu z mieszkaniami na wynajem oraz zakupu działki pod budowę tego budynku?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia 5 stycznia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, znajdujących się w wielorodzinnym budynku z lokalami na wynajem przez podatnika, korzystającego w latach 2000-2002 z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, której podstawę stanowiły wydatki na budowę tegoż budynku z lokalami na wynajem

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w złożonym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 23 października 2000r. pomiędzy podatnikiem a przedsiębiorstwem budowlanym zawarta została umowa o wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami na wynajem. Następnie w wyniku umowy sprzedaży zawartej w dniu 30 listopada 2000r. strona nabyła od przedsiębiorstwa udział w gruncie oraz zobowiązała się wraz z pozostałymi współwłaścicielami do zrealizowania na przedmiotowym gruncie inwestycji polegającej na budowie budynku, z przeznaczeniem wszystkich znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem. Ponadto § 7 aktu zobowiązał strony – po upływie określonego okresu – do zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali mieszkalnych dla wszystkich współwłaścicieli.

Wydatki ponoszone przez stronę na realizację w/w inwestycji stały sie podstawą do wykorzystania w latach 2000-2002 ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, związanej z budową budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali na wynajem – w myśl art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 416 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2000 roku.

Zgodnie z informacją zawartą we wniosku podatnika obecnie współwłaściciele nieruchomości planują zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali, wskutek czego każdy ze współwłaścicieli stanie się wyłącznym właścicielem lokali mieszkalnych oraz pozostanie w częściach ułamkowych współwłaścicielem części wspólnych budynku oraz gruntu, na którym posadowiony jest przedmiotowy budynek.

Zdaniem podatnika zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych, znajdujących się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym z lokalami na wynajem nie spowoduje utraty ulgi w podatku dochodowym nabytej w 2000r. z tytułu poniesionych w latach 2000-2002 wydatków na budowę w/w budynku oraz na zakup działki pod budowę tegoż budynku.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym z 2000r. podatnik miał prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wydatków poniesionych na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem.

W tym samym artykule określono, iż za lokale przeznaczone na wynajem nie uważa się lokali mieszkalnych wynajętych osobom, które w stosunku do podatnika lub chociażby jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto w myśl art. 26 ust. 8 odliczeniem objęto jedynie wydatki na budowę budynków położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ani nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

  • Jednocześnie ustawodawca określił przypadki, w których podatnik ma obowiązek zwrócić wykorzystaną ulgę. Dyspozycja zawarta w art. 26 ust. 10 obliguje podatnika do doliczenia do dochodu uprzednio odliczonych kwot, jeżeli przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, w związku z budową, którego dokonano odliczeń:
  • nastąpiło zbycie budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności;
  • wynajęto budynek lub lokal mieszkalny osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
  • dokonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszkalnego na użytkowy, albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela.

Jak wynika z cyt. przepisów żadna z w/w przesłanek nie wskazuje na zniesienie współwłasności przez ustanowienie odrębnej własności lokalu jako przyczynę utraty prawa do ulgi. Ustanowienie odrębnej własności lokalu nie mieści się bowiem w pojęciu zbycia budynku, lokalu mieszkalnego bądź udziału we współwłasności. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali nie powoduje przejścia prawa rzeczowego na osobę trzecią, powoduje jedynie jego wyodrębnienie.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie zarówno w publikacjach przedstawicieli doktryny jak również w orzecznictwie NSA. W wyroku NSA z dnia 2 listopada 2001r. Sygn. akt I SA/Gd 633/01 stwierdzono, iż ustanowienie odrębnej własności lokalu po zakończeniu budowy nie sprawia, że mieszkanie przestało być częścią budynku, a budynek współwłasnością właściciela lokalu i nie powoduje zmiany przeznaczenia użytkowania lokalu.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano stanowisko przedstawione przez stronę za prawidłowe.

Podobne interpretacje: