Drukuj

Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z ZUS.

W dniu 09.03.2004 r. do organu podatkowego w Elblągu wpłynęło pismo Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wyjaśnia, że w styczniu 2003 roku otrzymał zwrot nadpłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie w wysokości 11.061,76 zł. W roku 2003 uzyskiwał dochody z tytułu renty oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. Do dochodów z tyt. renty i działalności gospodarczej Podatnik dodał kwotę 10.446,42 zł (tj. zwrot składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), ponieważ o tę kwotę w poprzednich latach pomniejszał swój dochód. Kwoty 615,34 zł nie ujął w żadnych dochodach, ponieważ w poprzednich latach nie zaliczał ich do kosztów działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swoich właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta Organ podatkowy ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle unormowań zawartych w powołanym przepisie kwota składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwróconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowi przychód podatnika podlegający opodatkowaniu w miesiącu, w którym nastąpił faktycznie zwrot tych składek. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik, kwoty zwróconych składek na ubezpieczenia społeczne, ma obowiązek wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w roku podatkowym przez podatnika – w myśl powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – podlega odliczeniu od podatku dochodowego.

Reasumując, jeżeli podatnik otrzymuje zwrot uprzednio odliczonych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, to zgodnie z art. 45 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest obowiązany wykazać i doliczyć kwoty uprzednio odliczone, do podatku należnego za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności. Analogiczny zapis zawiera art. 21 ust. 2a pkt 2 cytowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podobne interpretacje: