Drukuj

Czy osoba zagraniczna może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej od przychodu ewidencjonowanego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem, wydatki za korzystanie w Polsce z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i w pismach uzupełniających wynika, że mieszka Pan w Niemczech. W Polsce uzyskuje Pan przychody z tytułu najmu garaży opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jest Pan inwalidą i rencistą co udokumentował Pan następującymi dowodami:

-orzeczeniem Obwodowej Komisji Lekarskiej d/s. Inwalidztwa i Zatrudnienia z ... Nr sprawy: ...

-decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie z dnia ... znak: ...

-uwierzytelnionym tłumaczeniem z języka niemieckiego Legitymacji inwalidzkiej nr ... z dnia ...

Również złożył Pan oświadczenie w piśmie z dnia 19.04.2005r., że:

-Legitymacja inwalidzka została wydana na podstawie decyzji (orzeczenia ) Urzędu Zaopatrzenia Emerytalnego w ... z dnia ...

-Orzeczeniem Ubezpieczalni Górników w ... z dnia ... przyznano Panu rentę górniczą z powodu niezdolności do wykonywania pracy zawodowej.

-Orzeczeniem Ubezpieczalni Górników w ... z dnia ... przyznano Panu rentę starczą dla inwalidów.

Ponadto z oświadczenia złożonego w piśmie z dnia 06.05.2005r. wynika, że zamierza Pan skorzystać z odpłatnego leczenia sanatoryjnego. Koszt leczenia zostanie potwierdzony odpowiednim rachunkiem wystawionym przez Uzdrowisko Sanatoryjne. Podaje Pan również, że koszty leczenia pokryje Pan w całości z własnych środków oraz, że nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów w jakiejkolwiek formie (ani z polskiej czy też niemieckiej strony).

We wniosku wyraził Pan stanowisko, że jako podatnik odprowadzający podatek od przychodów a jednocześnie jako inwalida i rencista, który uległ wypadkowi przy pracy pod ziemią w kopalni X w ..., ma Pan prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej poprzez korzystanie w Polsce z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (j.t. Dz.U. z 1998r. Nr 144 poz.930 ze zm.), podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 i 1a, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów (...) wydatki określone w art. 26 ust. 1 i art. 26b ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1,2,4,4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot:

-wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Na podstawie art. 26 ust. 7a w/cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione min. na :

-odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

-odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Wedle art. 26 ust. 7b, wydatki na cele rehabilitacyjne, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Podstawą do odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne (pobyt na turnusie rehabilitacyjnym) jest posiadanie dowodu stwierdzającego poniesienie tych wydatków zgodnie z art. 26 ust. 7c w/przywołanej ustawy.

Stosownie do brzmienia przepisu art. 26 ust. 7d w/cytowanej ustawy, warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1)orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2)decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3)orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wyżej przedstawione uwarunkowania prawne dotyczące odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne muszą być traktowane łącznie we wzajemnym związku.

Zatem, w świetle powyższych uregulowań oraz stanu faktycznego przedstawionego we wniosku - ma Pan prawo do odliczenia od przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu garaży, wydatków za odpłatny pobyt na leczeniu uzdrowiskowym w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Podobne interpretacje: