Drukuj

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30 lub art. 9, art. 24 ust. 1 i 2, ust. 4-7 lub art. 25, po odliczeniu kwot: darowizn na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno - opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego i na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej, oraz ich wyposażenie i utrzymanie - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.

Za darowizny na ochronę środowiska uznawane są darowizny przekazywane na cele określone w ustawie z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiany niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r. poz. 1085).

Instytucję prawną darowizny określają przepisy art. 888-902 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jako umowę polegającą na zobowiązaniu się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku (na zasadzie dobrowolności).

Oznacza to, że darowizna musi posiadać przedmiot nieekwiwalentności.

Stąd też w każdym przypadku kwoty przekazane przez darczyńcę na rzecz obdarowanego, żeby mogły być uznane za darowizny przede wszystkim muszą realizować cele określone w powołanym wyżej przepisie i jednocześnie nie mogą wiązać się ze świadczeniem wzajemnym ze strony obdarowanego względem darczyńcy. Istotnym jest, zatem aby darowizny przekazane przez darczyńcę nie były w późniejszym okresie spożytkowane na ich rzecz.

Oznacza to, że w rozumieniu kodeksu cywilnego darowizna jest świadczeniem o charakterze nieodpłatnym i nieekwiwalentnym, a zatem darowizną nie jest wpłata lub inne świadczenie, za które darczyńca otrzymuje coś w zamian. Darowizna nie może wiązać się z uzyskaniem jakiegokolwiek dobra albo z zapłatą za wykonaną usługę.

Z przedłożonego dowodu wpłaty wynika, że dokonała Pani wpłaty kwoty 400,00 zł. na rachunek Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w M. i na ul. C. tytułem „wpłata na przyłącze kanalizacyjne”. Poza ww. dowodem wpłaty nie okazano żadnych innych dokumentów (np. umowy), które pozwoliłyby określić charakter tego wydatku.vv

Na podstawie zgromadzonego materiału tut. Urząd nie może jednoznacznie stwierdzić czy kwota 400,00 zł. wpłacona do rachunek posiada przymiot nieekwiwalentności pozwalający uznać ją za darowiznę podlegającą odliczeniu od dochodu na podstawie powołanego art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy.

Podobne interpretacje: