Drukuj

Czy kwotę składki na ubezpiecze emerytalne finansowane przez PFRON powinno się odliczać od dochodu pracownika i uwzględniać w PIT-11? Czy kwota dopłacana z PFRON jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 pkt 27 a?

Odpowiadając na pismo z dnia 7 stycznia 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowegow Chrzanowie działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 21 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28 - 30 oraz art. 30 a - 30 c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4 a - 4 e, ust. 5 c, 6, 8, ust. 10 - 12 lub art. 24 b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot składek, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu. Przy czym odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52 a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl w /w przepisów podatkowych płatnik dokonując ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek ma obowiązek pomniejszyć miesięczny przychód pracownika nie tylko o koszty uzyskania, ale również o obliczone i potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Fakt finansowania przez PFRON części wynagrodzeń (a nie samych składek) osób niepełnosprawnych nie wpływa na zmianę sposobu obliczenia zaliczek w porównaniu z pozostałymi pracownikami. Zatem, finansowanie przez PFRON i budżet państwa części wynagrodzeń pracowników będących osobami niepełnosprawnymi w żaden sposób nie rzutuje na sposób obliczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy. Sposób obliczenia zaliczki jest taki sam jak u pozostałych pracowników, których wynagrodzenia w całości finansowane są ze środków zakładu pracy.

Zatem otrzymane dofinansowanie do składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z PFRON jest dopłatą do składki płaconej przez pracodawcę , a nie pracownika. Przedstawiony sposób obliczenia zaliczki na podatek według załączonej listy płac jest zatem nieprawidłowy.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 48 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r., wolne od podatku były dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej na podstawie przepisów o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. został skreślony pkt 48 tej ustawy. Z tym dniem utraciło zatem moc zwolnienie z art. 21 pkt 1 lit. 48 ustawy o podatku dochodowym.

Powołany przez Panią w piśmie art.21 ust. 1 pkt 27 lit. a cytowanej ustawy o podatku dochodowym, zwalnia od podatku dochodowego otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na:
- rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zatem otrzymana dopłata nie jest przeznaczona na w /w cel i nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w podanym wyżej przepisie.

Podobne interpretacje: