Drukuj

1. Jak należy rozliczyć dochód pracownika, który powstał w związku ze zwrotem nienależnie potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za okres od 1.07.2003 r. do 31.12.2003 r. w sytuacji, gdy wypłata nastąpi w styczniu 2004 r.? 2. Czy różnicę w podatku dochodowym od płac płatnik powinien wpłacić z odsetkami? 3. Czy dokonana korekta podatku dochodowego od osób fizycznych spowoduje utratę zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa?

W dniu 9.01.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie wpłynęło pismo P. „C.” sp. z o.o. w W. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka z dniem 1.07.2003 r. zlikwidowała przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe wypłacane co pięć lat. Tytułem rekompensaty pracownikom wypłacane są nagrody jubileuszowe w proporcjonalnej wysokości za okres, jaki upłynął od daty wypłaty ostatniej nagrody do dnia wejścia w życie nowego układu. Zgodnie z decyzją ZUS w R. od ww. nagród naliczane były składki na ubezpieczenie społeczne. W dniu 8.01.2004 r. przedsiębiorstwo otrzymało z ZUS informację, iż wypłaty rekompensujące pracownikom likwidację nagród jubileuszowych nie stanowią podstawy naliczania składek. W związku z tym spółka dokonała korekty naliczonych i odprowadzonych składek.

W świetle przedstawionych faktów postawiono pytania:

  1. Jak należy rozliczyć dochód pracownika, który powstał w związku ze zwrotem nienależnie potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za okres od 1.07.2003 r. do 31.12.2003 r. w sytuacji, gdy wypłata nastąpi w styczniu 2004 r.
  2. Czy różnicę w podatku dochodowym od płac spółka powinna wpłacić wraz z odsetkami?
  3. Czy dokonana korekta podatku dochodowego od osób fizycznych spowoduje utratę zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa?

1. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łańcucie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po dokonaniu analizy przedstawionych problemów w obecnym stanie prawnym informuje, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Tym samym w miesiącu, w którym kwota nienależnie potrąconych składek została wypłacona pracownikowi (postawiona do jego dyspozycji) pracodawca dolicza ją do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika w tym miesiącu. Tak więc w przedstawionej sytuacji wypłacone w miesiącu styczniu 2004 wyrównanie stanowi dochód 2004 r.

2. Płatnik, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zobowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Zaliczka powinna być obliczona zgodnie z art. 32 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak, dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku płatnik powinien ustalić poprzez pomniejszenie uzyskanych przez podatników w ciągu miesiąca przychodów w rozumieniu art. 12 powoływanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatnika o koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne ustalonych zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.). Skoro płatnik nieprawidłowo ustalił dochód stanowiący podstawę opodatkowania, a taka sytuacja miała miejsce w przedstawionej przez spółkę sprawie, to zaniżył należną zaliczkę podlegającą odprowadzeniu na konto urzędu skarbowego w określonym terminie.

Zgodnie z art. 51 ustawy - Ordynacja podatkowa, niezapłacona w terminie płatności zaliczka na podatek jest zaległością podatkową, a na podstawie art. 53 ww. ustawy od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Jednocześnie tutejszy organ podatkowy zauważa, że stanowisko ZUS R. w sprawie obowiązku naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne od przedmiotowych nagród i zastosowanie się płatnika do jego decyzji nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia zaległego podatku dochodowego od płac, który winien być naliczony od kwoty wynagrodzeń za okres od 1.07.2003 r. do 31.12.2003 r. niepomniejszonych o te składki wraz z należnymi odsetkami.

3. Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, tak więc spółka „C.” zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu terminowo odprowadzanych zaliczek za okres od lipca do grudnia 2003 r.

Reasumując Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie nie podziela stanowiska spółki, iż różnicę wynagrodzenia należy traktować jako przychód uzyskany przez pracownika w 2003 r., który winien być ujęty w PIT-11, PIT-40 za 2003 r., ponieważ jest to przychód uzyskany już w 2004 r. Płatnik zachowuje prawo do potrącenia wynagrodzenia od terminowo dokonanych wpłat, lecz brak jest podstaw w tym stanie rzeczy do wpłaty różnicy w podatku od płac za okres VII - XII 2003 r. bez odsetek.

Podobne interpretacje: