Drukuj

Czy dokument elektroniczny może być uznany jako potwierdzenie dokonania darowizny np. na szkołę, kościół?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2004 r. w sprawie udzielania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) wyjaśnia:

Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz., 176 ze zmianami) jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, wysokość wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Dowód wpłaty powinien zawierać nazwisko darczyńcy, kwotę darowizny, cel przekazania darowizny, numer konta na jaki została przekazana darowizna.

Przedłożony przez Pana dokument elektroniczny - Potwierdzenie wykonania przelewu – Duplikat zawiera wyżej wymienione elementy, natomiast zgodnie z art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140, z 1997 r., poz. 939 ze zmianami), nie wymaga podpisu ani stempla.

Reasumując Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje, że dokument elektroniczny może stanowić podstawę udokumentowania darowizny np. na kościół na podstawie w/w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz., 176 ze zmianami).br/Wobec powyższego przedstawione przez Pana w piśmie stanowisko jest prawidłowe, jeżeli przedstawiony stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

Podobne interpretacje: