Drukuj

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pana pismem z dnia 17.03.2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu wpłat na Społeczny Komitet Budowy Gazociągu w G., jako darowizny Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam., w oparciu o dyspozycje art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z wykładnią przepisów podatkowych wpłaty na rzecz budowy gazociągu mogą być traktowane jako darowizny na cele ochrony środowiska, a odliczeniu podlegają wydatki nie przekraczające, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.07.1991 r. (Dz. U. tj. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), 10 % osiągniętych dochodów. Jednak do tego, aby zaliczyć daną wpłatę jako darowiznę muszą być spełnione łącznie poniższe przesłanki. W braku definicji darowizny w ustawie podatkowej wpłaty takie muszą być, zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego, świadczeniami nieodpłatnymi i nieekwiwalentnymi, co oznacza w przedmiotowej sprawie, że wpłaty takie nie mogą stanowić o późniejszym nabyciu własności części inwestycji po jej oddaniu, przez darczyńcę. Partycypacja w kosztach budowy nie może spowodować także, że użytkownicy (wcześniejsi darczyńcy) zostaną zwolnieni z np. opłat z tytułu remontów, czynszu lub też zostaną zastosowane względem nich inne ekwiwalentne ulgi – np. zwolnienie z opłaty adjacenckiej.

Drugą przesłanką jest prawidłowe udokumentowanie wydatków. Na podstawie art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, wysokość wydatków ustala się na podstawie dowodów wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, w przedmiotowej sprawie Radę Sołecką. Z załączonej do wniosku kserokopii dowodu wpłaty KP wystawionego przez Radę Sołecką wynika, że wpłaty dokonywane przez członków „Komitetu” nie były dokonywane na rachunek bankowy Gminy.

W związku z tym Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. informuje, że wpłaty dokonane bez wymaganej przez przepisy podatkowe formy nie podlegają odliczeniu w myśl art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: