Drukuj

Ustalenie podstawy opodatkowania

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.97 r - Ordynacji podatkowa (Dz. U. Nr.137 poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Brzegu odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 05.06.2003 r (wpływ do Urzędu 10.06.2003 r.) w sprawie odliczania składek KRUS od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, na podstawie przedłożonego w sprawie wyroku NSA z dnia 02.10.2002 r Sygn. akt III S.A. 1143/01 przedstawia co następuje

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.), podstawa obliczenia podatku stanowi dochód , pomniejszony o zapłacone przez podatnika składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Przepis ustawy z dnia 13.10.1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887), do którego odwołuje się ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 6 określa zakres podmiotowy osób objętych niniejsza ustawa. Spośród wymienionych tam osób rolnicy jako grupa zawodowa nie są wymienieni, z uwagi na fakt, iż podlegają oni ubezpieczeniu społecznemu na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.12.1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników /Dz. U. Nr 7 poz. 25 z 1998 ze zm./.
Z uwagi na fakt, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje możliwości odliczania od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne innych niż określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym, Urząd Skarbowy stoi na stanowisku, iż zapłacone przez podatnika składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie mogą być odliczane od dochodu przez osoby prowadzące działalność gospodarcza.

Podobne interpretacje: