Drukuj

czy dwie różne osoby fizyczne, niepozostające w związku małżeńskim oraz nieprowadzące wspólnie gospodarstwa domowego, będące stroną umowy o kredyt mieszkaniowy przeznaczony na sfinansowane kosztów budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mogą skorzystać oddzielnie z tzw. ulgi odsetkowej, o jakiej mowa w art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, maksymalnie do łącznej wysokości odsetek przewidzianych w/w umową w ten sposób, że jedna osoba fizyczna skorzysta z odliczenia do części odsetek, a drugą osoba fizyczna skorzysta z odliczenia do pozostałej części odsetek ? oczywiście w granicach limitu ustawowego (każda ze stron po #189; części)?

Stan faktyczny

Z pism podatnika i załączonych do niego dokumentów wynika, że na inwestycję polegającą na budowie budynku mieszkalnego realizowaną na nieruchomości położonej wówczas w ..., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ... o pow. 0,1332 ha, zaś aktualnie przy ..., została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę w dniu27 października 2003 r., której podatnik nie jest inwestorem. Podatnik dodaje, iż nie jest również współwłaścicielem gruntu, którego dotyczy budowa budynku mieszkalnego. W 2004 roku na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego na w/w nieruchomości zaciągnięty został kredyt, którego stroną są dwie osoby fizyczne. Cały ciężar spłaty kredytu i odsetek ponoszą wspólnie te osoby (potwierdzają to dokumenty bankowe). Ponadto żadna ze stron umowy kredytowej nie jest właścicielem innej nieruchomości bądź lokalu mieszkalnego, zaś inwestycja ta służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych obu osób. Podatnik nadmienia, że osoby te opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych i nie korzystały w latach 1992-2001z tzw. ?dużej ulgi budowlanej?. Dodatkowo podatnik informuje, że nie korzystał i nie korzystaz odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe przeznaczone na: zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową według zasad określonych w odrębnych przepisach. Podatnik zaznacza, że przedmiotową inwestycję zakończono w grudniu 2005 roku. Podatnik informuje, że kredyt i odsetki od kredytu spłaca wspólnie z drugą stroną umowy po połowie, tj. bank pobiera pieniądze z tego tytułu z ich wspólnego konta.
W związku z opisanym wyżej stanem faktycznym pytanie podatnika brzmi:
- czy dwie różne osoby fizyczne, niepozostające w związku małżeńskim oraz nieprowadzące wspólnie gospodarstwa domowego, będące stroną umowy Nr 54124028903111001000762842z dnia 28 maja 2004 r. na kredyt hipoteczny przeznaczony na sfinansowane kosztów budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mogą skorzystać oddzielnie z tzw. ulgi odsetkowej,o jakiej mowa w art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, maksymalnie do łącznej wysokości odsetek przewidzianych w/w umową w ten sposób, że jedna osoba fizyczna skorzysta z odliczenia do części odsetek, a drugą osoba fizyczna skorzysta z odliczenia do pozostałej części odsetek ? oczywiście w granicach limitu ustawowego (każda ze stron po #189; części)?

Stanowisko podatnika

W związku z przedstawionym stanem faktycznym - w przekonaniu podatnika - należy przyjąć, że dwóm różnym osobom fizycznym, niepozostającym w związku małżeńskim oraz nieprowadzącym wspólnie gospodarstwa domowego, przysługuje możliwość skorzystania oddzielnie z tzw. ulgi odsetkowej, maksymalnie do łącznej wysokości odsetek przewidzianych w/w umową w ten sposób, że jedna osoba fizyczna skorzysta z odliczenia do części odsetek, a druga osoba fizyczna skorzysta z odliczenia do pozostałej części odsetek ? oczywiście w granicach limitu ustawowego, gdyż taką możliwość daje art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa

W myśl art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku, zwanej dalej ustawą, od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z budową budynku mieszkalnego.

Zgodnie z ust. 2 art. 26b ustawy odliczenie, o którym wyżej mowa stosuje się, jeżeli:
1) kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
2) kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
3) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
4) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 ? zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania ? zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku /lit. a)/,
5) do zeznania, o którym mowa w art. 45 ustawy, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,
6) odsetki, o których mowa w ust. 1:
a) zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
b) nie zostały faktycznie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększały podstawę obliczenia podatku,
c) nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
7) podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczone na:
a) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
b) budowę budynku mieszkalnego,
c) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
e) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlania tego lokalu,
g) systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Jak stanowi ust. 3 art. 26b ustawy, odliczeniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają odsetki od kredytów:
1) udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
2) udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
3) (uchylony)
4) udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi,
5) objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonychw przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,
6) wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją wymienioną w ust. 1; w przypadku wykorzystania kredytu na cele wymienione w ust. 1 oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

W świetle ust. 4 art. 26b ustawy odliczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie odsetki:
1) naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 5, i zapłacone od tego dnia,
2) od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 189.000 zł.

Zgodnie z ust. 5 art. 26b ustawy odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja.

Analizując treść zwłaszcza art. 26b ust. 1 pkt 1 jak i ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy /odwołującego się do przepisów ustawy - Prawo budowlane w zakresie zakończenia budowy budynku mieszkalnego/ - stwierdzić należy, że podatnik ma prawo do skorzystania z odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego mu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie jego własnych potrzeb mieszkaniowych związanej z budową budynku mieszkalnego będącej procesem inwestycyjnym zgodnym z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

I tak, w świetle przepisów w/w ustawy przez pojęcie budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego /art. 3 pkt 6/, zaś przez pojęcie robót budowlanych - budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego /art. 3 pkt 7/.
Natomiast uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru budowlanego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót /art. 17 ustawy/. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robot budowlanych
- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę /art. 28 ust. 1 ustawy/. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących sięw obszarze oddziaływania obiektu /art. 28 ust. 2 ustawy/. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane /art. 32 ust. 4 pkt 2/; zgodnie z art. 3 pkt 11 przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawienia do wykonywania robót budowlanych/. Natomiast z zakończeniem budowy mamy do czynienia w sytuacji uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, bądź w razie braku obowiązku jegouzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku /na zasadach określonychw art. 54 i art. 55 ustawy/. Podkreślić w tym miejscu należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 26b ust. 2 pkt 4 dotyczącym zakończenia finansowanej kredytem inwestycji, pod literą a, odwołuje się do zakończenia budowy budynku mieszkalnego właśnie w wyżej opisany sposób wynikający z ustawy - Prawo budowlane.

W związku z powyższym skorzystanie przez podatnika z ulgi określonej w art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegającej na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanej z budową budynku mieszkalnego, będzie możliwe w sytuacji, gdy budowa tego budynku mieszalnego prowadzona jest przez podatnika na zasadach wynikających z powołanych wyżej przepisów ustawy - Prawo budowlane. Tym samym przypadek sprowadzający się do budowy budynku mieszkalnego prowadzonej zgodnie z przepisami w/w ustawy przez inną aniżeli podatnik osobę, nawet w sytuacji, gdy inwestycja ta służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podatnika - nie wyczerpuje przesłanek wynikających z art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ze stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania wynika, że:
- w maju 2003 roku podatnik zaciągnął wraz z osobą niebędącą jego małżonką, z którą nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego, kredyt mieszkaniowy przeznaczony na sfinansowanie kosztów budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, - jak twierdzi podatnik - służącej zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych,
- kredyt i odsetki od kredytu podatnik spłaca wspólnie z drugą stroną umowy po połowie, tj. bank pobiera pieniądze z tego tytułu z ich wspólnego konta; z załączonej do wniosku umowy kredytu wynika, że kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z tej umowy,
- podatnik nie jest inwestorem budowy budynku mieszkalnego, na sfinansowanie której został zaciągnięty przedmiotowy kredyt, ani też nie jest współwłaścicielem gruntu, którego dotyczy budowa budynku mieszkalnego,
- podatnik spełnia wszystkie pozostałe warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych konieczne do skorzystania z przedmiotowej ulgi.

Analizowany stan faktyczny świadczy więc o tym, że inwestorem przedmiotowej budowy budynku mieszkalnego jest inna aniżeli podatnik osoba - drugi kredytobiorba /na jej imię i nazwisko wydana została decyzja dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oraz osoba ta złożyła do właściwego organu zawiadomienie o zakończeniu budowy/. Natomiast podatnik jest osobą, która jedynie przystąpiła do kredytu służącego finansowaniu kosztów tej budowy.

Zatem w związku z tym, że w przedmiotowej sprawie budowa budynku mieszkalnegoprowadzona była - w świetle przepisów ustawy ? Prawo budowlane - wyłącznie przez inną aniżeli podatnik osobę - drugiego kredytobiorcę, stwierdzić należy, że podatnikowi nie przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie kosztów tej inwestycji.

Podkreślić w tym miejscu należy, że wszelkie ulgi podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego też przepisy je konstruujące nie mogą być interpretowane przy użyciu wykładni rozszerzającej.

Mając powyższe na uwadze stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

Podobne interpretacje: