Drukuj

Czy można dokonać odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup aparatu słuchowego w maju 2005r. przy wydanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności w dniu 28.10.2005r. ze stwierdzoną niepełnosprawnością od miesiąca września 2004r. ?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
#61485; po rozpatrzeniu wniosku Pani A. B. zam. Pionki, ul. C z dnia 13.02.2006r. (data wpływu 01.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup aparatu słuchowego zakupionego w maju 2005r. przy wydanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności w dniu 28.10.2005r. ze stwierdzoną niepełnosprawnością od miesiąca września 2004r.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 13.02.2006r. (data wpływu 01.03.2006r.) Pani A. B. wystąpiła do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę oraz stanowisko w sprawie:

Czy mogę odliczyć wydatek na zakup aparatu słuchowego zakupionego w maju 2005r. przy wydanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności w dniu 28.10.2005r. (wniosek złożony 20.07.2005r.) ze stwierdzoną niepełnosprawnością od miesiąca września 2004r.
Zdaniem Wnioskodawcy może odliczyć ten wydatek ponieważ w chwili zakupu była już osobą niepełnosprawną a wydatek ten jest związany z Jej niepełnosprawnością.
Leczenie rozpoczęte w 2004r. nie dało żadnej poprawy w związku z tym po zleceniu przez lekarza w Instytucie w Warszawie w miesiącu maju 2005r. zakupiłam aparat słuchowy.
Artykuł 26 ust. 1 pkt 6 mówi o wydatkach na cele rehabilitacyjne poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną, a art. 26 ust. 1 pkt 7d, że warunkiem odliczenia jest posiadanie orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.
W świetle powyższego będąc osobą niepełnosprawną i posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uważam, że mogę odliczyć ten wydatek.

Stanowisko organu podatkowego:

Zasady korzystania z odliczenia z tytułu wydatków rehabilitacyjnych regulują przepisy art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. - w brzmieniu obowiązującym w 2005r.) Stosownie do jego treści podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Wydatki rehabilitacyjne to wydatki związane z przywracaniem w możliwie wysokim stopniu sprawności organizmu oraz przystosowaniem osoby niepełnosprawnej do czynnego udziału w życiu społecznym.

W myśl przepisów art. 26 ust. 7b i ust. 7c cyt. ustawy, wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 7a ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14.

Stosownie do treści przepisu art. 26 ust. 7d cyt. ustawy, warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach (w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest to stopień niepełnosprawności znaczny, umiarkowany lub lekki), lub
2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. (art. 26 ust. 7g wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Treść przepisu art. 26 ust. 7f cyt. ustawy, określa jakie osoby należy uznać za osoby niepełnosprawne. Zgodnie z nim przez osoby zaliczone do:
1) I grupy inwalidztwa - należy rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
b) znaczny stopień niepełnosprawności,
2) II grupy inwalidztwa - należy rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy albo
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.

W myśl przepisu art. 26 ust. 7a pkt 3 cyt. ustawy za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.
Mając na względzie treść przepisu należy stwierdzić, że określenie "indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji" oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności. Oznacza to, że taki sprzęt musi posiadać właściwości leczniczo-rehabilitacyjne.
Sprzęt rehabilitacyjny musi zatem być nie tylko powiązany z rodzajem schorzenia, na które cierpi korzystający z ulgi, lecz również mieć charakter indywidualny.

Z treści Pani wniosku wynika, że niepełnosprawność związana jest z narządem słuchu oraz że istnieje od września 2004r. Zakup aparatu słuchowego dokonany został przez Panią w maju 2005r. Stosowne orzeczenie o niepełnosprawności uzyskała Pani w dniu 28.10.2005r.

Ustawodawca, określając zasady ustalania wysokości podatku, w przepisie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2005r. postanowił, iż podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m. in. wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną. Nie określił przy tym precyzyjnie sytuacji umożliwiających faktyczne skorzystanie z ulgi podatkowej na cele rehabilitacyjne. Z literalnego brzmienie cytowanego przepisu wynika, że odliczeniu podlegają wydatki poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną.

Orzeczenie o niepełnosprawności w Pani przypadku potwierdza konieczność dokonania zakupu aparatu słuchowego jako urządzenia indywidualnego, niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych. Ponadto posiada je Pani w tym samym roku podatkowym, w którym poniosła wydatek na cel rehabilitacyjny.

Mając na uwadze treść oraz zakres zapytania, a także przytoczone przepisy prawa tutejszy organ podatkowy podziela Pani stanowisko wyrażone we wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie zgodnie z przepisem art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Zażalenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00zł uiszczanej w znakach opłaty skarbowej.
Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez organ odwoławczy w trybie art. 14b ust. 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: