Drukuj

Czy formę opodatkowania, o której mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy potraktować jako podatek dochodowy na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i w związku z tym działalność podatniczki nie mogłaby być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym?

Wnioskodawczyni w złożonym wniosku dnia 03.07.2006r. przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że podatniczka od dnia 29 czerwca 2006r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług stolarskich i produkcji wyrobów z drewna. Podatniczka wybrała jako formę opodatkowania tej działalności ryczałt ewidencjonowany. Do 30 czerwca 2006r. identyczną działalność prowadził mąż podatniczki, który deklarował i wpłacał podatek dochodowy w formie, o której mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni pyta czy formę opodatkowania, o której mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy potraktować jako podatek dochodowy na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i w związku z tym działalność podatniczki nie mogłaby być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że podatek liniowy, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest podatkiem na zasadach ogólnych, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i w związku z tym podjęcie wykonywania działalności po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka nie będzie wyłączona ze zryczałtowanego podatku dochodowego jeśli małżonek przed zmianą opłacał podatek liniowy.

Przepis art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) stanowi, że opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie ma zastosowania do podatników podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

  1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków 3) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,
  • jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Opodatkowanie ryczałtowe nie będzie więc znajdować zastosowania do osoby, która podejmuje działalność w innej formie w związku z prowadzeniem działalności także przez drugiego małżonka, ale tylko wówczas, gdy małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W art. 4 ust. 1 ww ustawy zawarty został słowniczek pojęć zawartych w ustawie. I tak zgodnie pkt 8 tegoż artykułu przez podatek dochodowy na zasadach ogólnych należy rozumieć podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa w art. 26 ustawy o podatku dochodowym, i skali, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym.

Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi, że podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wymienionych w ustawie.

Natomiast art. 27 ustawy o podatku dochodowym zawiera skalę podatkową wg której liczy się podatek.

Zarówno art. 26 i 27 zawierają zastrzeżenia co do ich stosowania w odniesieniu do dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30c tejże ustawy.

W związku z powyższym prowadzona przez Panią działalność może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym, gdyż podatek liniowy (art. 30c) nie zawiera się w określeniu podatek dochodowy na zasadach ogólnych wskazanym w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia zgodnie z art. 14a § 4, art. 236 oraz art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wniesienie zażalenia wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5 zł od odwołania i 0,50 zł od każdego załącznika – art. 1 ust. 1 lit. a i art. 9 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (j.t.z 2004r. Dz.U. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.)

Podobne interpretacje: