Drukuj

Czy można skorzystać z ulgi internetowej z tytułu użytkowania sieci Internet w dwóch miejscach zamieszkania?

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko zawarte we wniosku z dnia 26.02.2007 r., uzupełnionym w dniach 14.03.2007 r. i 30.03.2007 r., jest nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 26.02.2007 r., uzupełnionym w dniach 14.03.2007 r. i 30.03.2007 r. zwrócił się Pan do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż użytkuje Pan sieć Internet – bezprzewodowy. Wyjaśnia Pan, iż sieć Internet użytkuje w lokalu mieszkalnym w Olsztynie, będącym Pana miejscem zamieszkania i zameldowania. Ponadto w okresie letnim sieć Internet użytkuje Pan na wsi, województwo pomorskie, będącym również Pana miejscem zamieszkania przez 3 - 4 miesiące letnie. Za użytkowanie sieci płaci Pan abonament w wysokości 60,00 zł miesięcznie. Poniesione z powyższego tytułu wydatki są udokumentowane fakturami wystawionymi na Pana imię i nazwisko.

Pyta Pan czy może skorzystać z ulgi internetowej z tytułu użytkowania sieci Internet w obu wskazanych miejscach zamieszkania?

Zdaniem Pana użytkując bezprzewodową sieć Internet zarówno w miejscu zamieszkania/zameldowania w Olsztynie, jak też w miejscu letniego 3-4 miesięcznego zamieszkania w Sztutowie, może Pan skorzystać z ulgi internetowej na podstawie przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza co następuje:

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30 c oraz art. 30 e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4 a - 4 e, ust. 6 lub art. 24 b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760,00 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o VAT.

Z treści w/w przepisów wynika, iż warunkiem skorzystania z tzw. ulgi internetowej przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest:

1. poniesienie przez podatnika wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania, oraz

2. udokumentowanie przedmiotowego wydatku fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji posiadanie przez podatnika zapłaconej faktury z widniejącym na niej jego imieniem i nazwiskiem (jako nabywcy usługi).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „miejsce zamieszkania”. Dlatego też należy posługiwać się definicją zawartą w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z powyższą normą prawną miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Tym samym o miejscu zamieszkania decydują dwa elementy: 1. przebywanie w danej miejscowości, 2. zamiar stałego pobytu. O stałości pobytu w danym miejscu decyduje przede wszystkim takie przebywanie, które ma na celu założenie tam pewnego rodzaju centrum interesów życiowych. Artykuł 28 Kodeksu cywilnego stanowi natomiast, iż można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. W związku z powyższym, zdaniem tutejszego organu podatkowego, przebywanie Pana w miejscowości ..... nie stanowi miejsca zamieszkania. Z treści wniosku wynika, iż pobyt Pana w Sztutowie trwa przez 3 - 4 miesiące letnie, więc nie charakteryzuje go zamiar stałego pobytu. Nie powoduje on zmiany ośrodka osobistych i majątkowych interesów, mających istotne znaczenie dla ustalenia miejsca zamieszkania. Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 pkt 6 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu od dochodu podlegają wydatki ponoszone na użytkowanie sieci Internet w miejscu zamieszkania. Tym samym stanowisko Pana wyrażone we wniosku z dnia 26.02.2007 r. należy uznać za nieprawidłowe.

W myśl art. 14 b § 1 i 2 ustawy – Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika (...). Jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organu kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja niniejsza traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Stosownie do postanowień art. 222 Ordynacji podatkowej zażalenie na niniejsze postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podobne interpretacje: