Drukuj

Czy istnieje obowiązek zwrotu przez spadkobiercę kwot ulgi na budowę domu na wynajem przysługującej spadkodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2007 r. (data wpływu), uzupełnionego w dniu 10 sierpnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu przez spadkobiercę ulgi z tytułu budowy budynku na wynajem wykorzystanej przez spadkodawcę - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 16 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu przez spadkobiercę ulgi z tytułu budowy budynku na wynajem wykorzystanej przez spadkodawcę.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca odziedziczył w spadku po zmarłym w dniu 7 kwietnia 2007 r. synu lokale mieszkalne. Spadkodawca (syn) budując przedmiotowe lokale skorzystał z ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem. Wnioskodawca zamierza w bieżącym roku sprzedać odziedziczone lokale.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy istnieje obowiązek zwrotu przez spadkobiercę kwot ulgi przysługującej spadkodawcy...

Zdaniem wnioskodawcy może on sprzedać odziedziczone mieszkanie nie tracą ulgi gdyż nie przechodzi ona na spadkobierców.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do końca 2000 r., odliczeniu od dochodu podlegały wydatki poniesione w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatki na zakup działki pod budowę takiego budynku.


Przesłanki utraty nabytego prawa do ulgi obecnie reguluje art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 ze zm.), który stanowi, że podatnicy którzy korzystali z odliczeń o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 8 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 2000 r. i przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym:


  1. nastąpiło zbycie budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności lub
  2. wynajęto budynek albo lokal mieszkalny osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, lub
  3. dokonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszkalnego na użytkowy albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela, lub
  4. zbyto działkę lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budowę tego budynku


- są obowiązani doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty.


Dziesięcioletni okres, o którym powyżej mowa, liczy się:


  1. od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, w związku z budową którego dokonano odliczeń, lub
  2. od końca roku podatkowego, w którym nabyto działkę lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budowę tego budynku

(art. 7 ust. 14a ww. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.)


Natomiast, stosownie do art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. W świetle art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci. Powyższe przepisy dotyczą jednakże tylko i wyłącznie majątkowych praw i obowiązków spadkodawcy. Nie dotyczą one zatem praw i obowiązków o charakterze osobistym, niemajątkowym tej osoby.

Do praw i obowiązków o charakterze osobistym należy zaliczyć prawo dokonywania odliczeń z tytułu na wynajem oraz obowiązek zwrotu przez podatnika ulgi w przypadku dokonania przez podatnika czynności powodujących utratę prawa do ulgi.

W świetle bowiem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik poniósł wydatki z tytułu budowy budynku mieszkalnego na wynajem, a zatem podatnikowi, a nie spadkobiercy, przysługują z tego tytułu wszelkie prawa i obowiązki, gdyż są to prawa i obowiązki związane ściśle z osobą podatnika. Prawa i obowiązki te nie podlegają zatem dziedziczeniu w świetle kodeksu cywilnego ani przejęciu przez spadkobierców w świetle przepisów ordynacji podatkowej.

W związku z powyższym, na spadkobiercy nie ciąży obowiązek zwrotu kwot wcześniej odliczonych z tytułu dokonanych odliczeń przez podatnika, w sytuacji gdy spadkobierca sprzeda otrzymany lokal.

Jednocześnie należy poinformować, że w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku po 31 grudnia 2006 r. przychody uzyskane z tej sprzedaży podlegają, z zastrzeżeniem przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) zmieniono bowiem zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust.1 pkt.8 lit. a) – c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r. (art. 7 ust. 1 tejże ustawy).

W myśl art. 30e ust. 1, 2 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości określonych w art. 10 ust.1 pkt.8 lit. a) -c) uzyskanych po 1 stycznia 2007 r., podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Przy czym, w myśl art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Panią stanowisko w kwestii braku obowiązku zwrotu ulgi mieszkaniowej wykorzystanej przez spadkodawcę jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Podobne interpretacje: