Drukuj

Czy ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko, studiujące w dwóch etapach (studia licencjackie i studia magisterskie) przysługuje w pełnej wysokości (tj. w kwocie 1.112,04 zł za 12 miesięcy 2009r.), czy tylko za 5 miesięcy (styczeń, luty, październik, listopad, grudzień)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 06 sierpnia 2010r. (data wpływu do tut. Biura – 16 sierpnia 2010r.), uzupełnionym w dniu 27 września 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z dnia 21 września 2010r. Znak: IBPB II/1/415-699/10/HK wezwano o jego uzupełnienie. W dniu 27 września 2010r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni złożyła wspólnie z mężem zeznanie podatkowe PIT-37 za 2009r. W zeznaniu tym odliczyła ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko, urodzone dnia 13 października 1985r., studiujące w dwóch etapach (w lutym 2009r. córka ukończyła studia licencjackie, zdała egzamin i została przyjęta na studia magisterskie, które rozpoczęła od października 2009r.). Wnioskodawczyni odliczyła ulgę za 5 miesięcy 2009r. (tj. styczeń, luty, październik, listopad i grudzień) w wysokości 463,35 zł i złożyła w terminie zeznanie podatkowe do właściwego Urzędu Skarbowego. W dniu 22 kwietnia 2010r. ukazało się wyjaśnienie Ministra Finansów w sprawie ulgi prorodzinnej na dzieci uczące się lub studiujące do ukończenia 25 roku życia, w którym stwierdzono, iż w przypadku „studentów kształcących się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) ulga ta przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie”. Po zapoznaniu się z ww. wyjaśnieniem wnioskodawczyni sporządziła korektę zeznania podatkowego, w którym odliczyła ulgę w pełnej wysokości tj. za 12 miesięcy 2009r. w kwocie 1.112,04 zł oraz wyjaśnienie, które złożyła do właściwego Urzędu Skarbowego. Następnie otrzymała wezwanie do ww. Urzędu o stawienie się wraz z dokumentami uprawniającymi do ulgi prorodzinnej. Po przedstawieniu dokumentów tj. aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczeń z uczelni, w wyniku czynności sprawdzających, Urząd nie uwzględnił korekty zeznania podatkowego tj. możliwości skorzystania z ulgi w pełnej wysokości, uzasadniając swe stanowisko tym, że wystąpiła przerwa pomiędzy studiami od miesiąca marca do miesiąca września 2009r.

Wnioskodawczyni nadmienia, że córka w roku podatkowym 2009 nie uzyskała żadnych dochodów z kapitałów pieniężnych ani dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej przy zastosowaniu 19% stawki (do kwoty 3.089 zł).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko, studiujące w dwóch etapach (studia licencjackie i studia magisterskie) przysługuje w pełnej wysokości (tj. w kwocie 1.112,04 zł za 12 miesięcy), czy tylko za 5 miesięcy (styczeń, luty, październik, listopad, grudzień) 2009r....

Zdaniem wnioskodawczyni ulga przysługuje w pełnej wysokości za 12 miesięcy, ponieważ córka w lutym 2009r. skończyła studia licencjackie, a następnie w październiku 2009r. podjęła kolejny etap studiów magisterskich. Swe stanowisko poparła wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z dnia 22 kwietnia 2010r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 27f ust. 1 ww. ustawy, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską,
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W myśl art. 27f ust. 2 tejże ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek (tj. w 2009r. 1112,04 zł za cały rok), określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1.

Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 2. wstąpiło w związek małżeński.

Z przepisu art. 27f ust. 4 wyżej cyt. ustawy wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka,
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.


Natomiast art. 27f ust. 6 powyższej ustawy stanowi, że przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i 6 (art. 27f ust. 7 powołanej ustawy).

Biorąc pod uwagę powyższe, uprawnionymi do skorzystania z ulgi za 2009r. są zatem podatnicy, którzy spełnili poniższe przesłanki tj.:

 • osiągali dochody opodatkowane wg skali podatkowej,
 • wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcje opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało) lub sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 • utrzymywali pełnoletnie dziecko w związku z wykonywaniem przez siebie ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego,
 • wykażą podatek (po odliczeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne).


Przy czym, w świetle art. 27f ust. 6 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy ulga z tytułu utrzymania pełnoletniego dziecka przysługuje wówczas, gdy utrzymanie dotyczy dziecka do ukończenia 25 roku życia uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30 b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Oznacza to, że z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej. Do ulgi mają prawo również podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym pod warunkiem, iż uzyskają w roku podatkowym także dochody opodatkowane według skali np. zasiłek chorobowy, dochody z najmu.

Przy czym warunkiem do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka jest również brak zastosowania w stosunku do dziecka przepisów:

 • art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego,
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2006r. o podatku tonażowym.

Z przedstawionego przez wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawczyni utrzymuje wraz z mężem pełnoletnią córkę, która w lutym 2009r. ukończyła studia licencjackie, a następnie zdała egzamin i została przyjęta na studia magisterskie, które rozpoczęła od października 2009r. Córka w roku podatkowym 2009 nie uzyskała żadnych dochodów z kapitałów pieniężnych ani dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej przy zastosowaniu 19% stawki (do kwoty 3.089 zł). Wątpliwości wnioskodawczyni dotyczą okresu, za który przysługuje jej ulga (za cały 2009r. czy za 5 miesięcy 2009r.).

Należy zauważyć, iż niewątpliwie osoba kończąca pewien etap swojego kształcenia formalnie przestaje być uczniem określonej szkoły z chwilą otrzymania świadectwa. Jednakże osoba, która zamierza kontynuować naukę, z chwilą ukończenia szkoły nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż osoby, które formalnie kończą szkołę, a następnie podejmują naukę z początkiem roku szkolnego w innej szkole systemu oświaty lub z początkiem roku akademickiego w szkole wyższej, należy traktować jako osoby uczące się w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ewentualna decyzja co do zaprzestania dalszej nauki zapada często dopiero wtedy, gdy ostatecznie zamykane są procesy rekrutacyjne do szkół i szkół wyższych, tj. w miesiącu wrześniu. W związku z tym należy uznać, iż w przypadku studentów kształcących się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) ulga ta przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie. Jeżeli jednak studia nie są kontynuowane lub występuje przerwa (na przykład student nie od razu podejmuje kolejny etap studiów), to ulga przysługuje tylko za miesiące nauki włącznie z miesiącem, w którym został złożony egzamin dyplomowy.

W przedstawionym stanie faktycznym córka wnioskodawczyni w lutym 2009r. ukończyła studia licencjackie, a następnie zdała egzamin i została przyjęta na studia magisterskie, które rozpoczęła od października 2009r. Zatem od razu (tj. w tym samym roku) podjęła kolejny etap studiów. Tym samym przez cały rok podatkowy 2009 córka posiadała status osoby uczącej się.

Zatem przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z regulacji art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnioskodawczyni – składając wspólne z mężem zeznanie podatkowe za 2009r. - może skorzystać z odliczenia od podatku za 2009r. w pełnej wysokości tj. w kwocie 1.112,04 zł o ile mąż nie odlicza żadnej kwoty z tego tytułu. Bowiem podkreślić należy, że roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie mówi, że rodzicom przysługuje wspólnie roczna kwota ulgi i mogą ją oni odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej przez siebie proporcji. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi, tj. kwoty 1112,04 zł.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: