Drukuj

- w sprawie możliwości odliczania od dochodu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 07.08.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 07.08.2003 r.) w sprawie możliwości odliczania od dochodu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wyjaśnia co nastepuje:

W obecnym stanie prawnym zagadnienia dotyczące odliczania od dochodu i podatku składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych przez podatnika, regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Art. 26 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, w brzmieniu obowiązujacym od 1 stycznia 1999 r. stanowi, że odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegają składki określone w przepisach o systemie ubepieczeń społecznych, zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujacych, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztow uzyskania przychodów. Wykładnia w/w przepisu bierze pod uwagę zapis o "ubezpieczeniu określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych", który zdaniem tut. organu podatkowego wiąże ustawę podatkową z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Konsekwenją wprowadzenia w/w zwrotu stało się ograniczenie kręgu podmiotów, mogących zaliczyć składki zapłacone na ubezpieczenie społeczne do wydatków, o które można zmniejszyć dochody.

System ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w powołanym przepisie nie obejmuje rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Należy zwrócić uwagę, że tylko prowadzenie przez rolnika pozarolniczej działalności gospodarczej daje możliwość wyboru obowiązkowego ubezpieczenia. Wynika z tego, że rolnik decydujący sie na ubezpieczenie rolnicze, nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej. Zatem składki na ubezpieczenie społeczne w postaci swiadczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych zapłacone do KRUS nie stanowią składek w rozumieniu art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od osób fizycznych.
Podatnik opłacający przedmiotowe składki do KRUS nie ma możliwości odliczenia tych wydatków od dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 27b ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz 391 z późn. zm.) stanowią, że do ubezpieczenia zdrowotnego osób objetych ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników stosuje się odpowiednio przepisy dotyczace zasad, trybu i terminu zglaszania do ubezpieczenia społecznego lub do ubezpieczenia społecznego rolników.

Powyższe oznacza, że skoro podatnik wybrał ubezpieczenie rolnicze i opłaca z tego tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne do KRUS, które nie mają związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, to nie może On zmniejszyć podatku o wydatki poniesione z w/w tytułu.

Mając na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) Ministerstwo Finansów, pismem z dnia 24 lutego 2000 r., nr PB2/MK-044-315/2000, wyjaśniło m.in., że przepis art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od osób fizycznych w brzmieniu obowiązujacym od 1 stycznia 1999 r. nie stanowi podstawy do odliczenia od dochodu (przychodu) składek na ubezpieczenie wpłaconych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 71, poz. 342 z późń. zm.). Powyższa interpretacja wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

W świetle powyższego, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawiający odmienne stanowisko od powyższego, na który powołuje się podatnik w swym zapytaniu, nie wiąże organu podatkowego w innych, niż rozpoznawana przez sąd, sprawach. Przedstawiona w wyroku interpretacja została przeprowadzona na potrzeby postępownia toczącego się w indywidualnej sprawie. Na mocy art. 30 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 z późń. zm.) ocena prawna wyrażona w orzeczeniu Sądu wiąże w sprawie ten Sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność bylo przedmitem zaskarżenia.

Stanowisko zawarte w zapytaniu z dnia 07.08.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 07.08.2003 r.) zdaniem tut. organu podatkowego jest nieprawidłowe.

Podobne interpretacje: