Drukuj

Zapytanie dotyczy możliwości odliczenia od podatku w PIT-37 składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, których nie można odliczyć w zeznaniu PIT-36L z powodu zerowego podatku.

W złożonym wniosku informuje Pan, że w czerwcu 2004 roku był Pan wspólnikiem Spółki Jawnej, która w tym okresie wykazała stratę w wyniku czego przy rozliczeniu za 2004 rok na formularzu PIT-36L wykaże Pan brak dochodu oraz brak należności podatkowej. W tym okresie opłacał Pan obowiązkowe składki ZUS z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z tej działalności gospodarczej. Wobec braku należności podatkowej składek tych w tym zeznaniu nie może Pan odliczyć. Równocześnie był Pan zatrudniony jako pracownik w innej Spółce, z którego to tytułu otrzymywał Pan wynagrodzenie za pracę od którego płatnik pobierał podatek dochodowy. Z tytułu zatrudnienia dokona Pan rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37 wykazując w tym zeznaniu pobrany przez pracodawcę podatek dochodowy.Pana zdaniem zapłacona przez podatnika składka na ubezpieczenie zdrowotne może być odliczona od pobranego przez pracodawcę podatku dochodowego niezależnie od formy rozliczenia / rodzaju składanego zeznania / za rok podatkowy do wysokości należnego podatku.Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, to przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30, 30a-30c oraz art. 44 §7e i 7f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.Na mocy art. 27b ust. 1 w/w ustawy podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz. U. Nr 210,poz. 2135/:1. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,2. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Należy również przypomnieć, że chociaż kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2004 roku wyniosła 8,25% podstawy wymiaru, to jednak odliczeniu- zgodnie z przepisem art. 27b ust. 2 – podlega tylko kwota składki nie większa niż 7,75% podstawy wymiaru.Wobec powyższego może Pan również odliczyć w zeznaniu rocznym PIT-37 składkę zdrowotną, zapłaconą w 2004 roku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem, że nie zostanie ona odliczona od dochodów opodatkowanym zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym.

Podobne interpretacje: