Drukuj

Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą i opłaca podatek od przychodów ewidencjonowanych. Opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za siebie i za mnie jako osobę współpracującą.W złożonym zeznaniu PIT-28 za 2003 r. mąż odliczył częściowo składki na ubezpieczenie społeczne ( tylko do wysokości przychodu ). Ponieważ podatku należnego do zapłaty nie było, kwota na ubezpieczenie zdrowotne w PIT-28 nie została odliczona.Oprócz prowadzonej przez męża działalności gospodarczej, oboje wynajmujemy lokale użytkowe ( jako odrębne źródło przychodu ) i rozliczamy się oddzielnie na zasadach ogólnych.W związku z nieodliczeniem w PIT-28 składek na ubezpieczenie zdrowotne, mąż częściowo odliczył te składki od podatku za najem w swoim PIT-36.W wyniku odliczenia przez mojego męża w PIT-28 od przychodu niecałej sumy opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, jak również w PIT-36 od podatku niecałej sumy opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, chciałabym te pozostałe kwoty odliczyć w moim zeznaniu za najem w PIT-36.

Stosowanie do art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian. ) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony zgodnie z przepisami, po odliczeniu składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Możlliwość odliczeń z tego tytułu mają również podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na mocy art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r. Nr 144 poz. 930 ). Przepis ten daje podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą podstawę do odliczenia od przychodu kwot faktycznie opłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne własne podatnika i osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Jeżeli wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ( w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na ryczałcie nie mogło to mieć miejsca ), ani odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, to część wydatków, nieodliczona wcześniej od przychodu z działalności gospodarczej, może być odliczona przez podatnika od jego dochodu, np. najmu.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 ustawy, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym, tj. składki opłacone bezpośrednio przez podatnika lub osobę z nim współpracującą.

Należy zauważyć, że przepisy dotyczące odliczeń od dochodu ( przychodu ) - składek na ubezpieczenie społeczne oraz od podatku - składek na ubezpieczenie zdrowotne mówią o ich odliczaniu przez podatnika, a nie osoby współpracującej.

Wobec powyższego składki dotyczące podatnika, jak i osoby współpracującej, przy składaniu odrębnych zeznań, mogą być odliczane tylko przez podatnika ponoszącego wydatki. Nie ma podstaw prawnych aby nieodliczone składki na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne mogła odliczyć osoba współpracująca.

Podobne interpretacje: