Drukuj

Zapytnie dotyczy możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w związku z zapytaniem dotyczącym udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tutejszy organ podatkowy wyjaśnia co następuje:
W złożonym piśmie zwrócono się z zapytaniem o wyjaśnienie, czy w zeznaniu rocznym za 2003r. podatnik ma prawo do odliczenia od podatku zapłaconych w 2003r. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą (matkę), która nie posiada własnych dochodów.
Analizując powyższy problem należy stwierdzić:
Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt.l i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu (...).
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
Mając na uwadze powołany wyżej przepis należy stwierdzić, że składki zdrowotne zapłacone przez podatnika za osobę współpracującą stanowią podstawę odliczenia, pod warunkiem posiadania dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
Zatem przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: