Drukuj

Podatnik podał, iż od 01.01.2003r. podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu jako wspólnik jednoosobowej spółki z o. o. i został zgłoszony przez spółkę do w/w ubezpieczenia, a składki przekazywane były przez spółkę łącznie ze składkami za pracowników. Kwotę zapłaconych składek podatnik zwrócił spółce. W związku z powyższym podatnik pyta czy może odliczyć w zeznaniu podatkowym opłacone w 2003r. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z art. 26 ust. 1 i art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w zaświadczeniu wydanym przez ZUS.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie podatnika złożone 31.03.2004r. w sprawie możliwości odliczenia opłaconych w 2003r. składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zeznaniu podatkowym za 2003r. Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje.

Od 01.01.2003r. na podstawie art. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074) do osób prowadzących działalność gospodarczą zaliczono wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnika spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (art. 8 ust. 6 pkt 4 w/w ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W związku z powyższym zostali oni objęci ubezpieczeniem społecznym tak jak osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W myśl art. 16 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym również wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o.) finansują w całości z własnych środków.

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód ustalony po odliczeniu kwot składek, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących.

W związku z tym, iż obowiązek zapłaty wymienionych składek ciąży na wspólniku, to wspólnik może odliczyć zapłacone w roku podatkowym składki od dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Natomiast zdaniem tut. organu brak jest podstaw do odliczenia przez podatnika od podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym za 2003r. składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W myśl art. 27b ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne:

1)opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

2)pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Z powołanego przepisu wynika, iż warunkiem odliczenia od podatku jest to, aby składkę na ubezpieczenie zdrowotne w roku podatkowym opłacił bezpośrednio podatnik lub pobrał od niego płatnik zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Z pisma wynika, iż podatnik jako wspólnik jednoosobowej spółki z o. o. nie opłacał sam bezpośrednio w/w składek lecz uczyniła to za niego spółka z o. o.

Nie jest więc spełniony warunek odliczenia składki od podatku określony w art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. opłacenia składki bezpośrednio przez podatnika, nawet jeżeli podatnik zwraca spółce zapłaconą za niego składkę.

Nie jest również spełniony warunek określony w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pobrania składki przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Podmioty uprawnione jako płatnicy do poboru i odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne zostały wymienione w art. 27 ustawy o NFZ, jednak wśród tych podmiotów nie figuruje spółka z o. o. jako płatnik składki na w/w ubezpieczenie wspólnika jednoosobowej spółki z o. o.

Podobne interpretacje: