Drukuj

W jaki sposób należy pomniejszyć przysługujące podatnikowi odliczenie z tytułu budowy budynku mieszklanego, w związku z pokryciem poniesionych na ww. cel wydatków, środkami wycofanymi z kasy mieszkaniowej?

Stosownie do postanowień art. 4 ust. 2, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) przepis art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a-f), pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. - zwanej dalej "ustawą" - ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002r. w przypadkach nabycia praw do odliczeń w powyższym zakresie przed końcem roku 2001 i na zasadach wówczas określonych.

Przedmiotowe przepisy stanowiły min., iż podatek dochodowy zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

Gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej wiązało się z przeznaczeniem ich po upływie okresu umownego, na cele mieszkaniowe tj. wydatki służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, określonych a art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).

Brzmienie art. 27a ust. 12 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2002 r., jednoznacznie wskazuje, iż podatnik, który wycofane oszczędności z kasy mieszkaniowej wydatkował zgodnie z celami systematycznego oszczędzania, jest obowiązany pomniejszyć kwotę przysługującego w danym roku podatkowym odliczenia z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych - o kwoty uprzednio dokonanych odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

Dyspozycja zawarta w art. 27a ust. 12 powołanej ustawy, brzmi bowiem: ".. kwoty określone w ust. 3 pkt 1 lit. a) pkt 2 i 3, oraz w ust. 4 pomniejsza się o kwoty odliczeń dokonanych z tego tytułu .."

(tj. odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej).

Tak więc przysługujące podatnikowi odliczenie z tytułu budowy budynku mieszkalnego, odpowiadające kwocie 19 % przeznaczonych na ten cel wydatków, należy pomniejszyć o kwotę odpowidającą 30 % kwoty środków wycofanych z kasy mieszkaniowej a wydatkowanych na budowę budynku.

Podobne interpretacje: