Drukuj

Czy można w podanym powyżej przypadku skorygować deklarację roczną PIT-8A za rok 2005: w szczególności skorygować naliczony wcześniej podatek w wysokości 19% do 15% zgodnie z obowiązującą Polskę umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 09.06.2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawa do skorygowania naliczonego wcześniej zryczałtowanego podatku w wysokości 19% od wypłaconej dywidendy za rok 2005 w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej od 2007 r. zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 10 ust. 2 lit. b) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku osób fizycznych w zakresie prawa do skorygowania naliczonego wcześniej zryczałtowanego podatku w wysokości 19% od wypłaconej dywidendy za rok 2005 w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej od 2007 r. zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 10 ust. 2 lit. b) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Za rok 2005 Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczyła swojemu udziałowcowi podatek z tytułu dywidendy w wysokości 19%. W związku z powyższym została sporządzona deklaracja PIT-8A oraz został przesłany podatek w wysokości 19% do właściwego urzędu skarbowego.

Udziałowiec ten od zawsze rozliczał się i nadal rozlicza w Holandii, jednak na dzień rozliczania się z urzędem skarbowym (deklaracja PIT-8A za rok 2005) spółka nie posiadała holenderskiego certyfikatu rezydencji.

W dniu 14.05.2008 roku zostało dostarczone pismo z holenderskiego urzędu skarbowego do ww. udziałowca. W piśmie tym holenderski urząd skarbowy informuje, iż Polska może pobrać maksymalnie 15% podatku od dywidendy zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a Holandią (art. 10 ust. 2 umowy). W związku z tym udziałowiec ten musi dopłacić różnicę podatku w wysokości 4% od dochodów z tytułu wypłaconej dywidendy.

W roku 2007 Wnioskodawca otrzymał holenderski certyfikat rezydencji ww. udziałowca. Zawarta jest w nim informacja, iż od zawsze mieszkał i nadal mieszka w Holandii.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy można w podanym powyżej przypadku skorygować deklarację roczną PIT-8A za rok 2005: w szczególności skorygować naliczony wcześniej podatek w wysokości 19% do 15% zgodnie z obowiązującą Polskę umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Od dnia 1 stycznia 2007 r. nowela z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) wprowadziła nowe brzmienie przepisu art. 30 a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Nowelizacja złagodziła zatem obowiązek uzyskania certyfikatu przez płatnika przed dokonaniem wpłaty.

Zgodnie z powyższym uzasadnieniem, uważamy, iż mamy prawo skorygować wcześniej przesłaną deklarację PIT-8A za rok 2005.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2005r. osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2005 r., przepisy art. 3 ust. 1 i 2a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 10 umowy z dnia 13.02.2002 r. między, Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. nr 216, poz. 2120) dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć: b) 15 procent kwoty dywidendy brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 ww. umowy podwójnego opodatkowania unika się w ten sposób, że Niderlandy przy nakładaniu podatku na osoby mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Niderlandach mogą włączyć do podstawy, od której takie podatki są pobierane, części dochodu, które zgodnie z postanowieniami tej konwencji mogą być opodatkowane w Polsce.

Z treści art. 10 umowy mającej zastosowanie do dochodów uzyskanych w 2005 r. wynika, że dywidendy wypłacane przez Spółkę mającą siedzibę w Polsce udziałowcowi mającemu miejsce zamieszkania w Holandii mogą być opodatkowane w Polsce. Użycie w umowie sformułowania „mogą być opodatkowane” oznacza, że wynagrodzenia i inne wypłaty są opodatkowane w Polsce o ile polskie ustawy podatkowe przewidują ich opodatkowanie. Uniknięcie podwójnego opodatkowania nastąpi w złożonym przez Obywatela Holandii, po zakończeniu roku podatkowego zeznaniu podatkowym, przy zastosowaniu metody proporcjonalnego obliczenia podatku.

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Natomiast zgodnie z treścią ust. 2 ww. artykułu Przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.

Spółka, dokonując wypłaty dywidendy i poboru podatku, nie uzyskała od udziałowca takiego dokumentu. W sytuacji opisanej we wniosku nie może więc mieć miejsca jakiekolwiek ograniczenie opodatkowania, w tym zastosowanie przez płatnika stawki podatku wynikającej z art. 10 ust. 2 umowy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy wyrażone w ww. wniosku, że zgodnie z treścią art. 30a ust. 2 znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2007 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 217 poz. 1588) oraz umową między, Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Spółka ma prawo do skorygowania naliczonego wcześniej zryczałtowanego podatku w wysokości 19% od wypłaconej dywidendy za rok 2005 w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej od 2007 r. jest nieprawidłowe.

Ustawodawca ustanawiając zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), zastrzegł że przepisy art. 1 mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 15 lit i-k), pkt 28 lit. a) oraz pkt 37 lit. a), które mają zastosowanie do dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2009 r. Natomiast zmiana dotycząca zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobrania podatku (niezapłacenia) zgodnie z taką umową pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji została wprowadzona w art. 1 pkt 33 ww. ustawy zmieniającej.

Przechodząc natomiast do kwestii związanej z korektą deklaracji PIT8-A za rok 2005 zauważyć należy, iż art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa daje płatnikowi taką możliwość. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (w tym również zeznanie, wykaz oraz informację, do których składania obowiązani są, na podstawie odrębnych przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci) co następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji, z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym sprawy Spółka w 2005 roku dokonała pobrania, jako płatnik właściwej stawki podatku w wysokości 19% od wypłaconej dywidendy. Zatem mając na uwadze powyższe nie wystąpiła przesłanka do dokonania korekty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: