Drukuj

Czy zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 w związku z art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji Polska-Luksemburg dywidenda wypłacana przez Fundusz Osobie Fizycznej będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce?

INTERP0RETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu 01 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie podatkowania dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę akcyjną mającą siedzibę na terenie Luksemburga - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych podatkowania dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę akcyjną mającą siedzibę na terenie Luksemburga.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna (podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce) będzie posiadać udziały w spółce z o. o. z siedzibą w Luksemburgu utworzonej zgodnie z prawem Luksemburga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (S) z siedzibą w Luksemburgu o zmiennym kapitale S działająca jako fundusz inwestycyjny SIF (S l F („Fundusz”) na podstawie luksemburskiej ustawy z dnia 13 lutego 2007 r. o Specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych.

Fundusz otrzyma certyfikat rezydencji wydany przez właściwe władze podatkowe w Luksemburgu zaświadczający miejsce siedziby Funduszu dla celów podatkowych. Fundusz nie jest spółką holdingową o której mowa w art. 29 Konwencji Polska-Luksemburg.

Osoba Fizyczna nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności w Luksemburgu poprzez położony tam „zakład” w rozumieniu Konwencji Polska-Luksemburg.

Związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 w związku z art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji Polska-Luksemburg dywidenda wypłacana przez Fundusz Osobie Fizycznej będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce...

W ocenie Wnioskodawcy art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż „od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy (...) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.” Art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, iż „przepisy art. 30a ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobranie (niezaplacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.”

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje na art. 10 ust. 1 Konwencji Polska-Luksemburg, która stanowi, iż „dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie Luksemburg osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie Polska mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie Poiska”

Ponadto art. 10 ust. 2 lit. a) i lit. b) Konwencji Polska-Luksemburg wskazuje, iż dywidendy mogą być opodatkowane w państwie Luksemburg, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

  1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,
  2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 Konwencji Polska-Luksemburg, określenie „dywidenda” oznacza dochód z akcji, ale i również „dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.”

Jednocześnie stosownie do treści art. 24 pkt 1 lit. a) Konwencji Polska-Luksemburg „podwójnego opodatkowania unikać się będzie w sposób następujący (...) w Polsce (...) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu. to Polska zwolni (...) taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania.” Biorąc pod uwagę co zostało przedstawione powyżej należy uznać, iż dywidenda wypłacana przez Fundusz z tytułu udziałów, których właścicielem jest Osoba Fizyczna, mieści się w definicji „dywidendy” na potrzeby Konwencji Polska-Luksemburg.

Zgodnie z Konwencją Polska-Luksemburg, Polska przyznaje zwolnienie niezależnie od tego, czy Luksemburg skorzystał z prawa do opodatkowania określonego dochodu. Postanowienia Konwencji Polska-Luksemburg pozwalają zwolnić państwo miejsca siedziby (Polskę) od obowiązku zbadania faktycznego systemu podatkowego stosowanego wdanym przypadku w drugim państwie (Luksemburgu).

Zdaniem Wnioskodawcy, oznacza to iż na mocy Konwencji Polska-Luksemburg dywidenda wypłacana przez Fundusz Wnioskodawcy będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce.

Na potwierdzenie własnego stanowiska Wnioskodawca powołuje się interpretację Ministra Finansów wydaną w jego imieniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 grudnia 2007 r. Nr ILPB2/415-151/07-2/MK oraz postanowienie Ministra Finansów z 24 października 2006 r. Nr DD7-033-1361ML/06/5656.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: