Drukuj

Jak należy opodatkować przychód z tytułu dywidendy?

Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 1a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 15% uzyskanego przychodu.

Biuro maklerskie zatem jako płatnik podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo potrąciło 15 % zryczałtowany podatek dochodowy od wypłaconej dywidendy.

Podobne interpretacje: