Drukuj

1. Czy klub może opodatkować ryczałtem ww. delegacje? 2. Czy Klub robi prawidłowo stosując do ww. należności art. 41 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. i pobierając zaliczkę na podatek dochodowy wg stawki podatkowej (najniższej) określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 po pomniejszeniu o miesięczne koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2010 r. (wg daty wpływu), uzupełnionym w dniu 7 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania należności wypłacanych sędziom piłkarskim – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania należności wypłacanych sędziom piłkarskim.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2009 r. umowy cywilne (umowy zlecenia, umowy o dzieło) na małe kwoty (do 200,00 zł miesięcznie) wypłacane osobom innym niż pracownicy, są opodatkowane 18% ryczałtem bez potrącania kosztów uzyskania przychodów. Klub organizuje mecze piłki nożnej, na które Związek Piłki Nożnej wysyła wymaganą liczbę sędziów. Klub wypłaca sędziom obecnym na meczu delegacje sędziowskie według tabel delegacji ogłaszanych przez Związek Piłki Nożnej. Kwota należności wypłacanej sędziom nie przekracza 200 zł. Zdarza się jednak tak, że Klub organizuje wiele meczów w miesiącu i sędziowie delegowani z ZPN mogą się powtarzać i suma należności wypłaconych w miesiącu przekracza ogólnie 200 zł. Klub nie zawiera jednak umów cywilnoprawnych z poszczególnymi osobami. Organizując mecz Klub jest zobowiązany zapewnić podczas meczu odpowiednią ilość sędziów właściwych dla grupy, w której mecz jest rozgrywany. Analogicznie zobowiązany jest do wypłaty kwoty delegacji sędziowskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy Klub może opodatkować ryczałtem ww. delegacje...
  2. Czy Klub postępuje prawidłowo stosując do ww. należności art. 41 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. i pobierając zaliczkę na podatek dochodowy wg stawki podatkowej (najniższej) określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 po pomniejszeniu o miesięczne koszty uzyskania przychodu...


Zdaniem Wnioskodawcy, ww. delegacje sędziowskie nie mogą być opodatkowane ryczałtem. Zgodnie bowiem z treścią art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy zryczałtowany podatek pobiera się jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł, jednak kwoty należności nie są określone w umowie tylko w tabelach. Ponadto wypłacając osobie (sędziemu) delegację po zakończonym meczu nigdy nie wiadomo czy w danym miesiącu ten sędzia nie będzie uczestniczył w innym meczu i ogólnie w miesiącu uzyska kwoty przekraczające kwotę 200 zł z tego samego tytułu i od tego samego płatnika. Zdaniem Wnioskodawcy, brak umowy regulującej kwotę należności powoduje, że Klub w ogóle nie może opodatkować delegacji sędziowskich podatkiem zryczałtowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) źródłami przychodów jest m.in. działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 2 za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a cytowanej powyżej ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł - w wysokości 18% przychodu.

W myśl art. 30 ust. 3 zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zauważyć należy, iż powołany powyżej przepis odwołuje się do dochodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, a zatem obejmuje również dochody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

W myśl art. 41 ust. 1 powołanej ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy, stwierdzić należy, iż uregulowania zawarte w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą mieć zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie przesłanki przewidziane tym przepisem. Zatem, zryczałtowany podatek dochodowy należy pobrać od tych przychodów określonych m.in. w art. 13 pkt 2, co do których kwota należności jest określona już w umowie (zleceniu, powołaniu, uchwale), miesięczna należność z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 200 zł i należności te muszą być uzyskiwane z tego tytułu jak również od tego samego płatnika.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wypłaca sędziom obecnym na meczu delegacje sędziowskie według tabel delegacji ogłaszanych przez Związek Piłki Nożnej. Kwota należności wypłacanej sędziom nie przekracza 200 zł. Zdarza się jednak tak, że Klub organizuje wiele meczów w miesiącu a sędziowie delegowani z ZPN mogą się powtarzać i suma należności wypłaconych w miesiącu przekracza ogólnie 200 zł. Klub nie zawiera jednak umów cywilnoprawnych z poszczególnymi osobami.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że mimo iż Wnioskodawca nie zawiera umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło) z sędziami zawodów sportowych, to jednak sędziowie otrzymują wynagrodzenie wypłacane na podstawie konkretnego zlecenia - delegacji. Zatem zostaje zlecone sędziemu wykonanie określonych czynności. Z tego punktu widzenia przepis dotyczący opodatkowania ryczałtem ma zastosowanie w analizowanym przypadku.

Niemniej jednak, skoro z tego zlecenia nie wynika jaka jest wysokość należności miesięcznej, to oznacza, że nie będą spełnione warunki do zastosowania ryczałtu. Aby bowiem przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a cyt. ustawy mógł mieć zastosowanie, to z treści aktu, na podstawie którego wypłacane jest wynagrodzenie (zlecenia, uchwały, powołania) winna wynikać miesięczna kwota należności przysługująca z tego tytułu. Należy zauważyć, iż sędzia otrzymuje wynagrodzenie za sędziowanie na konkretnych zawodach, zatem zlecenie mu wykonania określonych czynności nie określa miesięcznej należności z tego tytułu. Tym samym przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania.

Zatem w przypadku wypłaty wynagrodzenia dla sędziego za przeprowadzenie poszczególnych zawodów sportowych, należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, uwzględniając przy jej obliczaniu koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% nawet wówczas, gdy ostatecznie należność za miesiąc byłaby niższa niż 200 zł.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 cyt. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11) – art. 42 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie może opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłacanych sędziom piłkarskim delegacji sędziowskich za przeprowadzenie zawodów sportowych, a jedynie pobrać zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy. Tym samym Klub postępuje prawidłowo, stosując do należności sędziów piłkarskich ww. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierając zaliczkę na podatek dochodowy wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, po pomniejszeniu o miesięczne koszty uzyskania przychodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: